[1]
RATNA SARI, R. 2017. KONFLIK BATINPARAGASAJRONENOVELMENDHUNGANGGITANE YES ISMIE SURYAATMADJATINTINGAN PSIKOLOGI SASTRA. JOB (Jurnal Online Baradha). 3, 3 (Jul. 2017). DOI:https://doi.org/10.26740/job.v3n3.p%p.