RATNA SARI, R. (2017) “KONFLIK BATINPARAGASAJRONENOVELMENDHUNGANGGITANE YES ISMIE SURYAATMADJATINTINGAN PSIKOLOGI SASTRA”, JOB (Jurnal Online Baradha), 3(3). doi: 10.26740/job.v3n3.p%p.