BARADHA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha <p>Jurnal Online Program Studi S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa - Fakultas Bahasa dan Seni UNESA,</p> <p><span style="font-size: 10px;">Jurnal Online yang menyajikan artikel-artikel dan penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa FBS UNESA tentang bahasa, sastra, dan budaya Jawa, baik ditulis dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. </span></p> <p><span style="font-size: 10px;">Penanggung Jawab : Ketua Jurusan - Dr. Surana, SS, M.Hum</span></p> <p><span style="font-size: 10px;">Redaktur : Sekretaris Jurusan - Latif NUr Hasan, S.Pd., M.Pd. </span></p> <p><span style="font-size: 10px;">Penyunting :</span></p> <p><span style="font-size: 10px;"> Yunita Ernawati, S.Pd., M.A.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: 10px;">Respati Retno Utami, S.Pd., M.Pd.</span></p> <p><span style="font-size: 10px;">Danang Wijoyanto, S.Pd., M.Pd.</span></p> <p>&nbsp;</p> UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA en-US BARADHA 2252-5777 MBARA SAJRONE CERBUNG MULIH NDESA ANGGITANE SURYADI WS (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19325 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Cerita sambung Mulih Ndesa anggitane Suryadi WS nyritakake lelakone Sekarwangi lan paraga-paraga liya kang nyambut gawe ana ing Jakarta. Paraga-paraga sajrone cerbung asale saka Klaten, kang banjur mbara kanggo golek pangupajiwa. Panliten tumrap Cerbung Mulih Ndesa narik kawigaten amarga ngandharake ngenani proses mbara kang dialami dening paraga-paragane. Mbara mujudake salah sawijine gejala sosial kang bisa ditemoni sajrone cerbung, lan uga dumadi ing masarakat. Cerbung Mulih Ndesa bakal ditintingi kanthi nggunakake teori sosiologi sastra. Tintingan sosiologi sastra sajrone panliten iki nggunakake konsep kang diandarake dening Ian Watt, yaiku ing perangan sastra minangka kaca benggalane masarakat.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adhedhasar andharan kasebut, underan panliten iki yaiku, 1) Kepriye paraga lan pamargan kang mbara sajrone cerbung Mulih Ndesa; 2) Apa motif paraga sajrone cerbung Mulih Ndesa mbara menyang kutha; 3) Kepriye kahanan paraga nalika mbara lan sawise mbara sajrone cerbung Mulih Ndesa; 4) Kepriye gegayutane mbara sajrone cerbung Mulih Ndesa karo realitas sosial sajrone bebrayan. Tujuwan panliten iki yaiku: 1) Njlentrehake kepriye paraga lan pamaragan kang mbara sajrone cerbung Mulih Ndesa; 2) Njlentrehake motif paraga sajrone cerbung Mulih Ndesa mbara menyang kutha; 3) Njlentrehake kahanan paraga nalika mbara lan sawise mbara sajrone cerbung Mulih Ndesa; 4) Njlentrehake gegayutane mbara sajrone cerbung Mulih Ndesa karo realitas sosial sajrone bebrayan. Paedahe panliten tumrap pamaos supaya bisa nambahi kawruh ngenani analisis sastra. Tumrap pamulangan Sastra, kaajab bisa migunani kanggo panliten sabanjure.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Panliten iki kalebu panliten kualitatif. Metodhe kang digunakake yaiku metodhe dheskriptif. Sumber dhata kang digunakake yaiku dhata primer lan sekunder. Dhata primer arupa cerbung Mulih Ndesa&cedil; dene dhata sekunder arupa wawancara lan kumpulan artikel utawa berita kang nyengkuyung dhata primer. Tata cara panglumpuke dhata nggunakake metode kapustakan lan metode wawancara. Tata cara panyuguhe asil panliten nggunakake analisis informal, tegese analisis dhata kang nggunakake tembung-tembung salumrahe.</p> <p>Asile panliten iki diperang dadi papat, yaiku 1) Paraga lan pamaragan kang mbara sajrone cerbung Mulih Ndesa. Paraga sajrone cerbung yaiku Sekarwangi, Damarjati, Marsanti, Marta, Bu Rusti, lan Pak Pratama; 2) Motif paraga mbara menyang kutha. Motife yaiku Faktor ekonomi, faktor nandhesake ilmu, lan faktor melu sisihane; 3) Kahanan paraga nalika mbara lan sawise mbara. Nalika mbara paraga-paraga kasebut ana kang dadi babu, wanita simpenan duda sugih, tukang ojek, pegawe negri, lan tukang bakso. Kahanan sawise mbara yaiku ana kang dadi juragan rumah makan, dadi juragan perikanan grameh, serabutan, lan wong tani; 4) Gegayutane mbara sajrone cerbung Mulih Ndesa karo realitas sosial ing bebrayan. Bab iki bisa dideleng saka 1) Faktor kang njalari paraga sajrone cerbung Mulih Ndesa mbara, lan kanyatan ing bebrayan; 2) Kahanan nalika mbara lan sawise mbara sajrone cerbung Mulih Ndesa lan kanyatan ing bebrayan. Saka rong perangan kasebut pranyata mbara sajrone cerbung Mulih Ndesa lan kanyatan sajrone bebrayan nduweni bab sing meh padha.</p> SILVI NURUL WIDAYANTI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 AKTUALISASI DHIRI PARAGA UTAMA SAJRONE CERBUNG NGOYAK LINTANG ANGGITANE AL ARIS PURNOMO (TINTINGAN PSIKOHUMANISTIK CARL ROGERS) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19326 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Cerbung Ngoyak Lintang anggitane Al Aris Purnomo yaiku karya sastra sing nyritakake paraga utama Widyaningsih. Wanita saka panti asuhan sing biyen uripe nandang kasusahan lan nduweni tekad ngupayakake panguripane kanggo nggayuh kasuksesan. Kapribaden lan tumindake kanggo nggayuh kasuksesan kasebut mujudake aktualisasi dhiri. Aktualisasi dhiri kasebut digambarake kanthi sipat lan tumindak sajrone merjuwangake uripe. Mula saka iku, cerbung Ngoyak Lintang bakal ditintingi kanthi nggunakake teori psikohumanistik Carl Rogers, mligine perangan aktualisasi dhiri.</p> <p>Saka lelandhesan panliten kasebut, underan panliten iki yaiku (1) Kepriye wujud aktualisasi dhiri paraga utama sajrone cerbung Ngoyak Lintang? (2) Apa motivasi paraga utama nindakake aktualisasi dhiri sajrone cerbung Ngoyak Lintang?, lan (3) Kepriye carane paraga utama mujudake aktualisasi dhiri sajrone cerbung Ngoyak Lintang?. Adhedhasar underan panliten kasebut, ancas saka panliten iki, yaiku : (1) Ngandharake wujud aktualisasi dhiri paraga utama sajrone cerbung Ngoyak Lintang, (2) Ngandharake motivasi paraga utama nindakake aktualisasi dhiri sajrone cerbung Ngoyak Lintang. (3) Ngandharake carane paraga utama mujudake aktualisasi dhiri sajrone cerbung Ngoyak Lintang.</p> <p>Panliten iki nggunakakke metodhe dheskriptif kualitatif, amarga dhata sajrone panliten iki wujude tembung-tembung lan ukara-ukara sing mau ditliti kanthi faktual. Saliyane iku, panliten iki uga nggunakake pamarekan objektif. Dhata sing digunakake sajrone panliten iki yaiku&nbsp; karya sastra awujud cerbung sing kapacak ing sawijining kalawarti Jawa Panjebar Semangat. Tata cara kang digunakake kanggo ngumpulake dhata sajrone panliten iki yaiku nggunakake metodhe dhokumentasi.</p> <p>Asile panliten kapisan ngenani wujud aktualisasi dhirine paraga utama, yaiku (1) pemeliaraan dhiri/ maintenance, (2) paningkatan dhiri/ enhancement, (3) pamawas becike wong liya/ positive regard of other, lan (4) pamawas becik dhiri pribadi/ self regard. Panliten kapindho ngenani motivasi paraga utama nindakake aktualisasi dhiri saka faktor internal lan faktor eksternal. Sarta underan sing kaping telu ngandharake yaiku carane paraga utama mujudake aktualisasi dhiri sajrone cerbung Ngoyak Lintang.</p> RINA TRI WIJAYANTI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 PROPAGANDHA PKI SAJRONING CERBUNG TING ANGGITANE DYAH KUSHAR: TINTINGAN NEW HISTORICISM https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19327 <p class="StyleAuthorBold">Abstrak</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Propagandha nduweni teges nyebar panemu bab poliitik, lan sapanunggale supaya kang ngrungokake gelem melu. Propagandha uga bisa diwedhar sajroning karya sastra. Cerbung Ting iki nyritakake propagandha-propagandha kang ditindakake dening PKI. Kanggo ngonceki propagandha sajroning cerbung Ting, panliten iki nduweni telu underan, yaiku: 1) Kepriye wujud propagandhane PKI minangka praktik sosial kang dikukuhke sajrone cerbung Ting anggitane Dyah Kushar. 2) Kepriye tumanggape bebrayan kang dadi dhasare propagandha PKI sajroning cerbung Ting anggitane Dyah Kushar. 3) Kepriye idheologi kang disengkuyung lan ditentang sajroning cerbung Ting anggitane Dyah Kushar. Paedah tumrap panliten iki yaiku bisa mangerteni wujud propagandha kang ditindakake dening PKI sajroning cerbung Ting anggitane Dyah Kushar,&nbsp; bisa menehi pamawas kang luwih jembar, lan nambah kawruh ngenani reriptan sastra Jawa modern.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Metodhe kang digunakake sajrone panliten yaiku metodhe dheskriptif komparatif. Sumber dhatane panliten arupa cerbungTinganggitane Dyah Kushar kang kababar ing kalawarti Panjebar Semangat taun 2009-2010. Dhatane panliten iki awujud frase, tembung lan ukara kang ana gayutane karo undherane panliten. Panaliten iki nggunakake teknik analisis dhata antarane yaiku teknik klasifikasi,deskripsi, lan analisis</p> <p>Dudutan asiling panliten propagandha PKI sajroning cerbung Ting anggitane Dyah Kushar kanthi tintingan New Historicism, ana telung perangan kang dadi dudutan. Sepisan, propagandha minangka praktik sosial kang dilakoni dening PKI. Propagandha PKI ana patang jinis kayata 1) propagandha vertikal kayata nari lan nembang Genjer-genjer, andhum ting, lan pawai ngubengi kutha, 2) propagandha horizontal kayata nekakake pelatih tari tanpa rembugan karo pengarepe kumpulan wayang lan ngganti pengarep kumpulan wayang wong, 3) propagandha intregasi kayata&nbsp; ndakwa lawan politik kang ngobong ting, lan 4) propagandha agitasi kayata weneh janji-janji marang rakyat cilik. Kapindho, tumanggape bebrayan kang ndhasari propagandha PKI kaperang dadi loro, yaiku 1) faktor pendhidhikan lan kacingkrangan, lan 2) propaganda PKI kanggo merjuwangake nasibe rakyat cilik.&nbsp; Katelu, idheologi kang disengkuyung lan ditentang sajroning cerbung Ting kaperang dadi loro, yaiku idheologi komunisme lan idheologi islamisme.</p> <p><strong>Tembung Wigati</strong>: propagandha, PKI, New Historicism</p> SOIP YULI KUSWANDI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 LEGENDHA CANDHI PARI LAN CANDHI SUMUR ING DESA CANDIPARI KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19328 <p class="StyleAuthorBold">Abstrak</p> <p>Legendha Candhi Pari lan Candhi Sumur sawijining wujud folklor lisan kang nduweni sesambungan karo wewangunan Candhi Pari lan Candhi Sumur ing Desa Candipari, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Legendha kasebut ora dumadakan ana, nanging ana mula bukane saengga ana sejarah sajroning legendha kasebut. Candhi Pari lan Candhi Sumur kawangun nalika mangsa kerajaan Majapahit yaiku taun 1293 Saka (1371 M) kang dipimpin dening Raja Hayam Wuruk. Candhi kasebut kawangun kanggo mengeti ilange Jaka Pandelegan lan Nyai Walang Angin.</p> <p>Underane panliten iki yaiku: (1) Kepriye Legendha Candhi Pari lan Candhi Sumur, (2) Kepriye struktur Legendha Candhi Pari lan Candhi Sumur, (3) Apa pigunane Legendha Candhi Pari lan Candhi Sumur kanggo masyarakat Desa Candipari, lan (4) Apa nilai budaya kang kinandhut sajroning Legendha Candhi Pari lan Candhi Sumur. Dene tujuwan panliten yaiku: (1) Njlentrehake kepriye Legendha Candhi Pari lan Candhi Sumur, (2) Ngandharake struktur Legendha Candhi Pari lan Candhi Sumur, (3) Ngandharake pigunane crita Legendha Chandi Pari lan Candhi Sumur kanggo masyarakat Desa Candipari, lan (4) Ngandharake apa bae nilai budaya kang kinandhut sajroning Legendha Candhi Pari lan Candhi Sumur. Paedah kang bisa dijupuk saka panliten iki yaiku:(1) Nambah kawruh panliti ngenani legendha sawijine panggonan sing ana gayutane karo candhi, (2) Nambah akehe kumpulaning crita legendha sing ana gayutane karo candhi-candhi, (3) Menehi kawruh marang bebrayan yen ing Kecamatan Porong, Sidoarjo nduweni objek wisata sejarah yaiku Candhi Pari, lan (4) Sumbangan refrensi kabudayan Jawa tumrap piwulangan basa Jawa ing sekolah.</p> <p>Kanggo ngonceki perkara kang dadi punjering panliten, nggunakake konsep legendha saka pamawase Brunvand (1991), kanggo medharake bab struktur nggunakake pamawase saka Nurgiyantoro (2007), medharake bab piguna folklor sajroning masyarakat nggunakake panemune Bascom (2001), dene kanggo medharake nilai budaya sajrone crita legendha nggunakake konsep nilai budaya saka pamawase Djamaris (1993).</p> <p>Metodhe kang digunakake ing panliten iki yaiku nggunakake metodhe panliten deskriptif kualitatif. Pangumpulane data panliten ditindakake kanthi cara observasi, wawancara, nyathet, ngrekam, dhokumentasi lan transkripsi. Analisis data ditindakake kanthi cara ngrekonstruksi asile wawancara ngenani crita legendha Candhi Pari lan Candhi Sumur, uga dijangkepi data kang bisa nyengkuyung asiling panliten banjur menehi interpretasi ing saben wujud data kasebut.</p> <p>Asile panliten iki yaiku legendha candhi pari lan candhi sumur kalebu sakcrita. Saliyane iku gegambaran bebrayan Desa Candipari nduweni gegayutan karo crita legendha kasebut ing babagan pendhudhuk, pakaryan, lan agamane. Sajroning legendha Candhi Pari lan Candhi Sumur nduweni struktur crita kang kaperang dadi telu, yaiku alur, pamaragan, lan latar. Legendha minangka wujud folklor lesan uga nduweni piguna sajroning masyarakat sekitar. Candhi Pari lan Candhi Sumur uga nduweni piguna kanggo masyarakat Desa Candipari, yaiku kanggo piranti pangesahan kabudayan, kanggo piranti pendhidhikan, kanggo piranti pameksan lan pangawas supaya norma-norma ing masyarakat digugu karo anggota kolektif, lan kanggo hiburan masyarakat.Nilai budaya kang kinandhut yaiku nilai budaya gegayutan antarane manungsa marang Gustine kanthi mujudake rasa syukur, nilai budaya kang ana gegayutane manungsa marang alam donya yaiku kanthi waspada marang apa bae kang bakal dumadi, nilai budaya kang ana gegayutane manungsa minangka makhluk sosial yaiku kanthi padha tetulung, lan nduweni rasa wales budi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tembung wigati: legendha, struktur, piguna, lan nilai budaya</p> ADYTIA MULYANING ASTUTI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 Kritik Sosial Sajrone Antologi Geguritan Ogal Agel Buntut Kebo Anggitane St Sri Emyani https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19329 <p class="StyleAuthorBold">Abstrak</p> <p class="abstrak">Abstrak memuat uraian singkat mengenai masalah dan tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Tekanan penulisan abstrak terutama pada hasil penelitian. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pengetikan abstrak dilakukan dengan spasi tunggal dengan margin yang lebih sempit dari margin kanan dan kiri teks utama. Kata kunci perlu dicantumkan untuk menggambarkan ranah masalah yang diteliti dan istilah-istilah pokok yang mendasari pelaksanaan penelitian. Kata-kata kunci dapat berupa kata tunggal atau gabungan kata. Jumlah kata-kata kunci 3-5 kata.&nbsp; Kata-kata kunci ini diperlukan untuk komputerisasi. Pencarian judul penelitian dan abstraknya dipermudah dengan kata-kata kunci tersebut.</p> <p class="abstrak">Antologi geguritan Ogal Agel Buntut Kebo anggitane St Sri Emyani ngandhut kritik sosial kang onjo. Kritik iku katuturake kanthi pangudarasane penggurit ngenani kahanan ing sakiwa tengene, banjur diandharake kanthi basa kang endah lan nyengsemake.</p> <p class="abstrak">Gayut karo andharan ing dhuwur, underan saka panliten iki yaiku: (1) Kepriye kritik sosial kang ana sajrone antologi geguritan Ogal Agel Buntut Kebo anggitane St. Emyani? (2) Kepriye sambung rapete kritik sosial mau karo kasunyatan kang dumadi ing masyarakat?. Saka underan panliten mau panliten iki nduweni tujuwan yaiku: (1) Ngandharake kritik sosial sajrone antologi geguritan Ogal Agel Buntut Kebo anggitane St. Emyani. (2) Ngandharake sambung rapete kritik sosial sajrone guritan klawan kasunyatan kang dumadi ing masyarakat. Dene paedah panliten iki yaiku nduweni ancas kanggo nyengkuyung pangrembakane ilmu sastra, kanggo dalan mangerteni lan nintingi karya sastra mligine sosiologi sastra, lan bisa dadi bahan kanggo piwulangan sastra ing sekolah.</p> <p class="abstrak">Kritik sosial kang ana ing antologi guritan Ogal Agel Buntut Kebo anggitane St Sri Emyani iki bakal ditintingi kanthi nggunakake teori sosiologi sastra kang diandharake Wellek lan Warren kang kapindho, yaiku studi sosiologi karya sastra. Saliyane kuwi panliten iki uga nggunakake metode deskriptif kualitatif. Sumber dhata sajrone panliten iki yaiku pat belas guritan kang ana ing antologi Ogal Agel Buntut Kebo anggitane St Sri Emyani. Dene kang dadi dhata panliten yaiku arupa tembung, ukara sarta gatra lan pada kang ngandhut kritik sosial ing antologi geguritan Ogal Agel Buntut Kebo anggitane St Sri Emyani. Cara ngumpulake dhata yaiku nemokake unit analisis, nemtokake sampel lan nyathet dhata. Sajrone ngolah dhata yaiku nintingi wujud kritik social kang kacundhukake klawan tintingan sosiologi sastra kang dipunjerake marang sosiologi isi karya sastra kang ana sesambungane klawan kedadeyan ing masyarakat.</p> <p class="abstrak">Kritik sosial kang ana ing antologi geguritan Ogal Agel Buntut Kebo iki ngandharake (1) Kritik Ngenani Owahe Kabudayan kang isine kritik sosial ilange kabudayan kang kegeser jaman lan kritik sosial kabudayan tradhisional owah dadi kabudayan modern. (2) Kritik Ngenani Kahanane Masyarakat. (3) Kritik Marang Panguwasa kang isine panguwasa ora mikirake wong cilik lan panguwasa golek kayane dhewe tanpa mikirne liyan.</p> <p class="abstrak"><strong>Tembung wigati</strong><strong>: </strong>kritik sosial, antologi geguritan, sastra.</p> ARDIAN BAGUS DWIANTORO ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 NILAI BUDAYA SAJRONE DOLANAN TRADHISIONAL JAWA ING DESA GESIKAN KECAMATAN PAKEL TULUNGAGUNG https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19330 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p>Dolanan tradhisional utawa dolanan rakyat minangka salah siji unsur&nbsp; perangan saka&nbsp; kabudayan kang tuwuh ngrembaka ing masyarakat. Dolanan tradhisional mujudake warisan saka para leluhur kang nganti saiki isih ditindakake. Dolanan tradhisional nduweni piguna kanggo ngibur dhiri, saliyane kuwi uga ngandhut nilai-nilai kang bisa didadekake patuladhan ing bebrayan.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prekara kang dadi underan panliten iki, yaiku (1) kepriye gambaran desa Gesikan, kecamatan Pakel, Tulungagung?; (2) kepriye wujud lan tatacara dolanan tradhisional Jawa ing desa Gesikan, kecamatan Pakel, Tulungagung?; (3) nilai budaya apa wae kang ana sajrone dolanan tradhisional Jawa ing desa Gesikan, kecamatan Pakel, Tulungagung?; (4) kepriye upaya masyarakat lan Dinas Tulungagung kanggo nglestarekake dolanan tradhisional Jawa?</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Panliten iki nduweni tujuwan yaiku (1) ngandharake gambaran desa Gesikan; (2) ngandharake wujud lan tatacara&nbsp; dolanan tradhisional Jawa; (3) mangerteni nilai budaya kang kinandhut sajrone dolanan tradhisional Jawa; (4) mangerteni upaya masyarakat lan dinas Tulungagung kanggo nglestarekake dolanan tradhisional Jawa.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Paedah saka panliten&nbsp; iki yaiku, kanggo: (1) panliten iki dikarepake bisa menehi kawruh miligine ngenani nilai budaya kang ana sajrone dolanan tradhisional; (2) panliten iki dikarepake nduweni pengarep-arep bisa menehi sumbangan referensi kanggo masyarakat umum ngenani piwulang sajrone dolanan tradhisional.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Panliten ngenani dolanan tradhisional iki yaiku mujudake panliten dheskriptif kualitatif. Dhata sajrone panliten iki arupa tembung-tembung lan ukara-ukara kang ngandharake ngenani dolanan tradhisional kang dijupuk saka asil observasi,&nbsp; wawancara,&nbsp; rekaman,nyathet lan buku ngenani dolanan Jawa. Teori kang digunakake kanggo nganalisis dhata yaiku teori budaya saka Koentjraningrat, konsep nilai budaya saka Lantini lan konsep dolanan saka Dharmamulya.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Asil saka panliten iki yaiku nuduhake anane dolanan tradhisional Jawa kang isih lestari lan kang wis ora ditindakake ing Desa Gesikan, Pakel, Tulungagung. Dolanan tradhisional Jawa mau nuduhake anane nilai budaya kang antarane yaiku nilai didaktik lan nilai etik. Nilai didaktik minangka nilai nilai ngenani piwulang kang ana sajrone masyarakat utawa ajaran ngenani agama, budi pekerti, lan ajaran kanggo nyempurnakake awake. Dolanan kang nduweni nilai didaktik ing antarane yaiku dolanan dhakon kang nduweni nilai kompetisi, bisa dimanfaatake kanggo nglatih kemampuan motorik, nglatih kasabaran lan kataliten, ngraketake kekancan. Nilai etik yaiku nilai ngenani sesambungan sebab akibate saka sipat-sipat kang apik lan alane manungsa, kayata katresnan, taat, ikhlas lan jujur. Dolanan kang nduweni nilai etik ing antarane yaiku dhakon, wil-wilan, nekeran, gatheng kang nilaine yaiku bisa nglatih anane kaikhlasan lan kajujuran.</p> ATIKA NUR AINI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 KASATRIYAN SAJRONE CRITA RAKYAT PUTRI PINILIH ANGGITANE AL ARIS PURNOMO (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19331 <p class="StyleAuthorBold">Abstrak</p> <p>&nbsp;</p> <p>Satriya mujudake wong sing luhur bebudene lan saguh ndhandhagi utawa mbelani nusa lan bangsane. Crita rakyat Putri Pinilih (CRPP) anggitane Al Aris Purnomo ngandharake babagan kasatriyane pendhekar kang numpes kadurjanan, mbelani bangsane, lan sapanunggalane. Adhedhasar kahanan kasebut, CRPP iki bakal katliti kanthi tintingan sosiologi sastra.</p> <p>Prekara kang dadi underane panliten iki, yaiku (1) kepriye unsur pamangun CRPP?; (2) kepriye wujud kasatriyan sajrone CRPP lan kasunyatan ing masyarakat?; (3) kepriye kahanan sosial masyarakat sajrone CRPP lan kasunyatan ing masyarakat?. Panliten iki nduweni ancas yaiku: (1) ngandharake unsur pamangun CRPP; (2) ngandharake wujud kasatriyan sajrone CRPP lan kasunyatan ing masyarakat; (3) ngandharake kahanan sosial masyarakat sajrone CRPP lan kasunyatan ing masyarakat. Paedah saka panliten iki ditujokake (1) Tumrap pamaca diajab bisa weneh kawruh sarta piwalang kang bisa dadi patuladhan; (2) Tumrap panliti sastra panliten iki kaajab bisa dadi referensi enggal; (3) Tumrap donyane pendhidhikan diajab bisa menehi sumbang sih pamikiran tumrap piwulangan sastra mligine sosiologi sastra.</p> <p>Tintingan sajrone panliten iki yaiku sosiologi sastra. Teori kang digunakake yaiku Teorine Ian Watt kang ngemu telung perangan pokok yaiku: (1) konteks sosial pangripta; (2) sastra minangka kaca benggala masyarakat; (3) fungsi sosial sastra. Panliten iki dipunjerake ing nomer 2, sastra minangka kaca benggalane masyarakat.</p> <p>Metodhe kang digunakake yaiku kualitatif dheskripstif sajrone ranah sosiologi sastra. Sumber dhata utama yaiku kumpulan CRPP 25 seri. Dhata awujud tembung, frasa apadene ukara pethikan saka CRPP. Instrumen panliten sajrone panliten kualitatif CRPP yaiku panliti dhewe. Teknik pangumpulan dhata kang digunakake jumbuh karo panemune Endraswara lan teknik analisis dhata nggunakake hermeneutik.</p> <p>Asil panliten iki yaiku saka tema, tema sosial kang onjo yaiku kasatriyan. Paraga utamane yaiku Nonggarani kanthi pamaragan pendhekar pilih tandhing, lantip, lembah manah, kendel, lan preduli. Paraga wimbuhan cacahe ana enem yaiku Sandhalu lan Winongga kang tanggung jawab lan wasis olah kanuragan. Janhapitaka kanthi wateg seneng aweh pitulungan marang liyan, Resi Janha Badhra kanthi pamaragane kang kebak kawibawan seneng aweh wejangan, Kartikeyasingha nduweni watak seneng biyantu. Bhramangkari nduwe wewatekan kang sumadulur, gampang kena hasut, lan ambisius dadi raja. Lan Wirangrang kang nduwe watak dhendham, pamrih, lan licik.</p> <p>Wujud kasatriyan sajrone CRPP yaiku (1) nasionalisme; (2) numpes kadurjanan; (3) olah kanuragan; (4) pendhekar pilih tandhing; (5) lelabuhan sinatriya; (6) amanah; (7) perdulen; (8) legawa nampa kaluputan lan kesalahan; (9) ngudi kanuragan. Kahanan sosial kang dijlimeti yaiku (1) pakaryan; (2) kadurjanan; (3) politik; (4) ora tentrem; (5) tulung tinulung.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tembung wigati&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : kasatriyan, crita rakyat, sosiologi sastra</strong></p> EKA NOPIYA USWATUN KASANAH ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 PERJUWANGANE WANITA PLANYAHAN SAJRONE CERBUNG LINTANG-LINTANG DADI SEKSI ANGGITANE SAWITRI: Tintingan Dhekonstruksi https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19332 <p class="StyleAuthorBold">Abstrak</p> <p>Perjuwangan nduweni teges usaha kanggo nggayuh kekarepan. Kekarepan&nbsp; nduweni teges apa kang dadi pangimpen babagan kang apik. Pawongan kang nglakoni kasuksesan uga nglakoni perjuwangan, nanging sajrone perjuwangan uga ngalami alangan-alangan kang ngalangi perjuwangan. Perjuwangan kang dilakoni saben manungsa iki bisa uga kawedhar ing salah sawijine karya sastra. Cerbung Lintang-lintang dadi seksi iki nyritakake bab perjuwangan kang dilakoni paraga utama yaiku Sumilah. Perjuwangan kang dilakoni Sumilah iki dilakoni kanggo kulawargane, kanggo nasibe, lan kanggo tresnane. Adhedhasar perjuwangan kang dilakoni Sumilah kasebut, mula panliten iki bakal ditliti kanthi tintingan dhekonstruksi.</p> <p>Ancase saka panliten iki, yaiku; (1) Ngandharake perjuwangane paraga Sumilah kanggo kulawargane ing cerbung Lintang-lintang dadi seksi anggitane Sawitri ; (2) Ngandharake perjuwangane paraga Sumilah kanggo nasibe ing cerbung Lintang-lintang dadi seksi anggitane Sawitri ; (3) Ngandharake perjuwangane paraga Sumilah kanggo tresnane ing cerbung Lintang-lintang dadi seksi anggitane Sawitri. Panliten iki nduweni paedah supaya bisa migunani tumrap; (1) ilmu kasusatran Jawa modern; (2) tumrap piwulang sastra; (3) tumrap pamaos.</p> <p>Panliten iki bakal nggunakake teori dhekonstruksi Jacques Derrida yaiku teori kang ngangkat perkara-perkara kang dianggep kapinggirake ing karya sastra, akeh-akeh bakal ngangkat pawongan kang kapinggirake ana ing karya sastra. Sumber dhata kang digunakake arupa teks cerbung kanthi irah-irahan Lintang-lintang dadi seksi kang cacahe ana 15 edhisi. Dhata kang digunakake arupa tembung, ukara lan wacana cerbung LLDS. Tata cara analisis dhata nggunakake metodhe kualitatif dheskriptif kanthi cara maca cerbung, ngumpulake dhata, lan nganalisis dhata.</p> <p>Miturut tintingan kang wis diandharake ing panliten bisa didudut menawa sacara dhekonstruksi paraga Sumilah sing satleraman nduweni pakulinan kang ala, nanging sejatine paraga Sumilah nduweni peranan kang wigati nalika merjuwangake kulawargane, nasibe, lan tresnane. Sumilah rila dadi wanita planyahan amrih kulawragne bisa urip mulya lan adhine-adhine sekolah dhuwur. Asile saka dadi wanita planyahan kanggo ngirimi ibune ing kampung, kanggo ngragati uripe ing Yogja. Sumilah dadi wanita planyahan uga merjuwangake tresnane, dheweke mikir yen wis urip kepenak akeh dhuwit mesthi akeh sing gelem karo dheweke, amarga Sumilah uga kalebu kenya ayu. Sejatine Sumilah uga mangerteni penggaweyan sing dilakoni iki kebak resiko, nanging kahanan kang nyebabake dheweke kudu berjuwang.</p> <p><strong>Tembung Wigati</strong>: katresnan, pendhidhikan, resiko</p> PRATIKA AGUSTINA WULANDARI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 KADURJANAN SAJRONE CRITATEMANTEN ADUS GETIHANGGITANE SRIADI HARJONOTINTINGAN STRUKTURLAN ASPEK SOSIOLOGIS https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19333 <p>Abstrak Panlit en iki ngrembug reriptan sastra awujud gancaran yaiku crita kanthi judhul Temanten Adus Getih Anggitane Sri Adi Harjono. Crita iki ngemot fenomena sosial kang kerep tuwuh sajrone masyarakat, fenomena kasebut yaiku kadurjanan. Pangripta anggone nganggit sa wijine reriptan sastra ngenani tema kadurjanan, kadhang kala ndeleng saka kedadeyan sajrone masyarakat. Underan lan ancas panliten iki , yaiku (1) Njlentrehake aspek struktur ; (2) Njlentrehake gegambaran kadurjanan; (3) Njlentrehake apa wae sing njalari dum adine kadurjanan; sarta (4) Njlentrehake faktualisasi kadurjanan sajrone crita Temanten Adus Getih anggitane Sri Adi Harjono karo realita sosial sajrone bebrayan. Panliten iki nduweni paedah, yaiku ngrembakake panliten sastra mligine sastra Jawa modern, bi sa nambahi kawruh tumrap pamaca lan bisa didadekake bahan rujukan tumrap panliti sabanjure. Panliten iki nggunakake metode struktural . Sumber dhata panliten arupa crita Temanten Adus Getih lan berita. Dhata panliten arupa tembung, ukara, wacana, lan solah bawane paraga sajrone crita kasebut . Panglumpukane dhata nggunakake metodhe dokumentasi. K anggo ngandharake lan njlentrehake dhata panliten iki , digunakake metodhe deskriptif analisis kanthi tintingan struktur lan sosiologi sastra. Tintingan aspek sosiolo gi s kang digunakake yaiku prinsip sosiologi sastra kanthi konsep kang dijlentrelhake dening Ian Watt mligine ngenani sastra minangka kaca benggalane bebrayan masyarakat kang digunakake kanggo nggayutake wujud kadurjanan sajrone crita kasebur karo realitas sosial bebrayan. Asile panliten diperang dadi papat adhedha sar underane panliten yaiku struktur crita kanthi nggunakake pamarekan struktural, perangan kasebut yaiku (1) pamaragan; lan (2) alur. Wujud kadurjanan kang diperang dadi papat, yaiku (1) merjaya; (2) degsiya; (3) intimidhasi ; lan (4) nyulik. Bab sing njalari dumadine kadurjanan, sepisan yaiku faktor internal kang diperang dadi (1) emosional; lan (2) dhendham. Kaping pindhone yaiku faktor Eksternal kang diperang dadi (1) ekono mi; lan (2) lingkungan. Faktualisasi kadurjanan sajrone crita kasebut karo realitas sosial bebrayan kang diperang dadi (1) pawadan tuwuhe kadurjanan; lan (2) wekasane laku kadurjanan kasebut.</p> EKA MIYANTI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 PIWULANG MORAL SAJRONE CARIYOSIPUN PAMBALANG TAMAKANGGITANE SUYITNA MARTAATMAJA(TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19334 <p>Abstrak Cariyosipun Pambalang Tamak (CPT) yaiku sawijine kasusastran kang kalebu kasusastran Jawa klasik. Kasusastran CPT diripta dening Raden Suyitna Martaatmaja lan dicap Bale Pustaka dhek taun 1921. Kasusastran CPT dumadi saka 16 (nem belas) perangan irah-irahan lan katulis nggunakake aksara Jawa. Panliten kanthi objek kasusastran CPT narik kawigaten amarga akeh piwulang moral kang diwedhar saka paraga lan pamaragane. Adhedhasar andharan ing ndhuwur, undere panliten iki yaiku 1) kepriye gegambaran masyarakat sajrone CPT?; 2) kepriye piwulang moral kang kinandhut sajrone CPT; 3) apa wae piwulang moral kang kena kanggo patuladhan sajrone CPT?. Tujuwan panliten iki yaiku 1) njlentrehake gegambaran masyarakat sajrone CPT; 2) njlentrehake piwulang moral kang kinandhut sajrone CPT; 3) njlentrehake piwulang moral kang kena kanggo patuladhan sajrone CPT. Panliten iki kalebu jinise panliten kualitatif kanthi nggunakake tintingan sosiologi sastra mligine sosiologi karya sastra kang diandharake dening Wellek lan Warren. Metodhe kang digunakake yaiku metodhe dheskriptif. Sumber dhata sajrone panliten iki yaiku kasusastran CPT anggitane Suyitna Martaatmadja, dene dhatane yaiku sekabehane tembung lan wacana sajrone CPT. Carane nglumpukake dhata nggunakake teknik pustaka lan transliterasi. Instrumen kartu dhata dadi sarana kanggo nglumpukake dhata. Asile panliten iki nuduhake gegambaran masyarakat sajrone CPT lan piwulang moral. Gegambaran masyarakat sajrone CPT diperang dadi loro yaiku 1) golongan masyarakat sajrone CPT lan 2) religiusitas masyarakat sajrone CPT. Golongan masyarakat sajrone CPT ing antarane 1) golongan wong priyayi lan 2) golongan wong cilik, dene religiusitas masyarakat sajrone CPT yaiku slametan. Piwulang morale ana 20, yaiku 1) wicaksana; 2) seneng nulung; 3) menehi pitutur kang becik; 4) taberi; 5) ngajeni liyan; 6) setya lan tanggungjawab; 7) netepi janji; 8) amanah; 9) julig; 10) nyebal kasusilan; 11) seneng ngapusi lan gampang diapusi;12) mblenjani janji;13) ngebreh utawa boros; 14) srei; 15) mutung; 16) umuk; 17) nyolongan; 18) ora ngreti subasita; 19) sujana; 20) dhendham. Piwulang moral kasebut bisa diperang dadi loro yaiku 1) moral kang kena kanggo patuladhan lan 2) moral kang ora kena kanggo patuladhan. Tembung wigati : piwulang moral, kasusastran Jawa klasik. Abstrak Cariyosipun Pambalang Tamak (CPT) merupakan karya sastra yang tergolong karya sastra pada periode Jawa klasik. Karya sastra CPT dikarang oleh Raden Suyitna Martaatmadja dan diterbitkan penerbit Balai Pustaka pada tahun 1921. Karya sastra CPT terdiri atas 16 (enam belas) sub-judul dan dicetak menggunakan aksara Jawa. Penelitian dengan karya sastra CPT menari untuk diteliti karena banyak ajaran moral yang digambarkan oleh tokoh-tokohnya. Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian iki yaitu 1) bagaimana keadaan masyarakat di dalam CPT; 2) bagaimana ajaran moral yang terkandung dalam CPT?; 3) apa saja ajaran moral yang bisa dicontoh di dalam CPT?. Tujuan penelitian ini yaitu 1) menjelaskan keadaan masyarakat di dalam CPT; 2) menjelaskan ajaran moral yang terkandung dalam CPT; 3) menjelaskan ajaran moral yang bisa dicontoh di dalam CPT. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian sosiologi sastra khususnya sosiologi karya sastra yang dijelaskan oleh Wellek lan Warren. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu karya sastra CPT karangan Raden Suyitna Martaatmaja, sedangkang datanya yaitu kata dan wacana yang terdapat dalam CPT. Teknik pustaka dan transliterasi sebagai teknik untuk mengumpulkan data dan Instrument kartu dhata untuk membantu mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan keadaan masyarakat dan ajaran moral yang terkadung dalam CPT. Keadaan masyarakat dalam CPT bisa dibagi dua yaitu 1) golongan masyarakat dalam CPT dan 2) tradisi masyarakat dalam CPT. Golongan masyarakat dalam CPT antara lain 1) golongan priyayi dan 2) golongan wong cilik , sedangkan tradisi mayarakat dalam CPT yaitu selamatan. Ajaran moral tersebut ada 20 yaitu 1) bicaksana; 2) suka menolong; 3) memberi nasehat yang baik; 4) hemat; 5) menghargai orang lain; 6) setia dan tanggungjawab; 7) menepati janji; 8) amanah; 9) licik; (10) melanggar tindakan susila; 11) senang membohongi dan mudah dibohongi; 12) ingkar janji; 13) boros; 14) iri; 15) putus asa; 16) 1 sombong; 17) suka mencuri; 18) tidak mengerti sopan-santun; (19) berburuk sangka; 20) dendam. Ajaran moral tersebut bisa dibagi dua yaitu 1) moral yang patut dicontoh dan 2) moral yang tidak patut dicontoh. Kata Kunci: ajaran moral, kesusastraan Jawa klasik.</p> DWI RATNANINGSIH ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 PERJUWANGAN MUNGSUH PKI SAJRONE CERBUNG MANDHOR PASAR TANDHASRIDANA ANGGITANE SUHINDRIYO: TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19335 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p><strong>Cerbung Mandhor Pasar Tandhasridana anggitane Suhindriyo ngandhut perjuwangan sajrone masyarakat. Perjuwangan kang diandharake dening pangripta mujudake gegambaran kang nyata sajrone urip bebrayan masyarakat ing jaman semana. Perjuwangan kang kinandhut yaiku ngenani perjuwangane masyarakat mungsuh Partai Komunis Indonesia (PKI). Saliyane iku uga ana wujude organisasi kang gegayutan karo Partai Komunis Indonesia, lan gayute fakta sejarah jrone cerbung Mandhor Pasar Tandhasridana karo bebrayan. Kedadeyan kaya mangkono mau bisa wae dumadi ing sawijine negara. Pangripta njupuk tema perjuwangan lan njlentrehake bab Partai Komunis Indonesia jalaran ngaca saka kedadeyan rikala semana kang nyata anane lan dumadi ing bebrayan masyarakat. Saliyane iku, reriptan sastra uga mujudake kaca benggala urip bebrayane masyarakat.</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Underane panliten iki yaiku (1) kepriye perjuwangane masyarakat mungsuh PKI sajrone cerbung Mandhor Pasar Tandhasridana; (2) kepriye wujude organisasi kang gegayutan karo PKI sajrone cerbung Mandhor Pasar Tandhasridana; (3) kepriye gayute fakta sejarah sajrone cerbung Mandhor Pasar Tandhasridana karo bebrayan. Paedahe panliten yaiku ngrembakake konsep lan teori bab sastra mligine tintingan sosiologi sastra. Saliyane iku, panliten iki bisa nambah kawruh tumrap pamaca lan bisa didadekake bahan rujukan dening panliti sabanjure.</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pamarekan kang digunakake sajrone panliten iki yaiku pamarekan Sosiologi sastra. Panliten iki kalebu wujud panliten dheskriptif kualitatif. Sumber dhatane panliten arupa cerbung Mandhor Pasar Tandhasridana. Dhatane panliten yaiku frase, tembung lan ukara sajrone cerbung Mandhor Pasar Tandhasridana. Olehe nglumpukake dhata kasebut digunakake metodhe studi pustaka. </strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Asile panliten iki bisa diperang dadi telu. Sapisan, wujude perjuwangan masyarakat mungsuh PKI sajrone cerbung Mandhor Pasar Tandhasridana kang bisa diperang dadi telu. Kapindho, wujude organisasi kang gegayutan karo PKI, bisa diperang dadi lima. Katelu, gayute fakta sejarah sajrone cerbung Mandhor Pasar Tandhasridana karo bebrayan kang diperang dadi telu. </strong></p> <p><strong>Tembung utama: Perjuwangan, Partai politik, Cerbung.</strong></p> HAFIT YUDYA KRISTALIANTO ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 RASA TENTREM SAJRONE CERBUNG NRIMA ING PANDUM ANGGITANE  SUTARMANTO (Tintingan Psikologi Humanistik Abraham Maslow) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19336 <p><strong>Abstrak</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Cerbung Nrima ing Pandum anggitane Sutarmanto nggambarake ngenani kabutuhan rasa tentrem para paragane. Kabutuhan rasa tentrem kang durung kacukupan bisa nuwuhake pirang-pirang problem. Saliyane anane problem kang tuwuh uga ana pirang-pirang upaya kanggo nyukupi kabutuhan rasa tentrem. Bab rasa tentrem minangka unsur kang onjo sajrone cerbung Nrima ing Pandum kasebut, mula panliten iki nliti babagan kabutuhan rasa tentrem para paragane kanthi nggunakake teori psikologi humanistik hirarki kabutuhane Abraham Maslow mligine babagan kabutuhan rasa tentrem.</p> <p>Underane panliten iki yaiku 1) Kepriye gambaran kabutuhan rasa tentrem sajrone cerbung Nrima Ing Pandum Anggitane Sutarmanto, 2) Kepriye problem saka kabutuhan rasa tentrem sajrone cerbung kasebut, 3) Kepriye upayane paraga kanggo nyukupi kabutuhan rasa tentrem sajrone cerbung kasebut. Slaras karo undere panliten dingerteni tujuwan saka panliten iki yaiku 1) ngandharake gegambaran kabutuhan rasa tentrem sajrone cerbung Nrima Ing Pandum Anggitane Sutarmanto, 2) ngandharake problem saka kabutuhan rasa tentrem sajrone cerbung kasebut, 3) ngandharake upayane paraga kanggo nyukupi kabutuhan rasa tentrem paraga sajrone cerbung kasebut.</p> <p>Metodhe kang digunakake sajrone panliten yaiku metodhe dheskriptif kualitatif. Sumber dhatane panliten arupa cerbung sajrone kalawarti Nrima ing Pandum. Dhatane panliten yaiku tembung, frase lan ukara sajrone cerbung Nrima Ing Pandum taun 2015. Panglumpuke dhata kasebut nggunakake teknik waca pilih cathet lan kapustakan. Kanggo ngandharake lan njlentrehake dhata nggunakake metodhe dheskriptif analisis kanthi tintingan psikologi sastra Abraham Maslow.</p> <p>Asile panliten iki bisa diperang dadi telu. Perangan sepisan ngenani gambaran kabutuhan rasa tentreme paraga kaperang dadi wolu, yaiku 1) Kabutuhan rasa tentrem saka rasa tagihan utang, 2) Kabutuhan rasa tentrem saka mungsuh, 3) Kabutuhan rasa tentrem saka bebaya, 4) Kabutuhan rasa tentrem saka idheologi tartamtu, 5) Kabutuhan rasa tentrem saka inciman, 6) Kabutuhan rasa tentrem saka pangenyek, 7) Kabutuhan rasa tentrem saka lara, lan 8) Kabutuhan rasa tentrem saka rasa sumelang. Perangan kapindho, problem kang tuwuh saka&nbsp; kabutuhan rasa tentreme paraga&nbsp; diperang dadi telu yaiku 1) pikiran mbruwet 2) rasa rikuh, lan 3) wedi srawung. Perangan katelu upaya kanggo nyukupi kabutuhan rasa tentreme paraga diperang dadi enem yaiku 1) Gelem diwelasi,&nbsp; 2) Nyilih dhuwit, 3) Ndhewe, 4) Menging wong liya, 5) Pasrah marang Gusti, lan 6) Donga marang Gusti.</p> LINTA DWI RAHMAWATI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 KONFLIK SOSIAL SAJRONE CERBUNG TIKUS BANGKOK ANGGITANE ADINDA AS (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19337 <p><strong>Abstrak</strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Konflik sosial mujudake prekara-prekara sing tuwuh jalaran anane sesambungan manungsa siji lan sijine. Cerbung Tikus Bangkok (CTB) anggitane Adinda AS ngandharake maneka werna konflik sosial sing dumadi antarane paraga siji karo paraga liyane. Punjere panliten iki yaiku: 1) Kepriye gegambaran konflik sosial sajrone CTB?, 2) Kepriye panyebab lan pamungkase konflik sosial sajrone CTB?, lan 3) Nilai-nilai apa sing diugemi masyarakat sajrone CTB? Adhedhasar punjere panliten kasebut, tujuwane panliten yaiku: 1) njlentrehake gegambaran konflik sosial sajrone CTB, 2) njlentrehake panyebab lan pamungkase konflik sosial sajrone CTB, lan 3) njlentrehake nilai-nilai sing diugemi masyarakat sajrone CTB. Paedahe panliten yaiku menehi sumbangan kanggo 1) kajian sastra, 2) pamaca, 3) pasinaon siswa, lan 4) panliti dhewe.</p> <p>Panliten iki nggunakake tintingan sosiologi sastra, mligine sosiologi sastra sing diandharake dening Wellek &amp; Warren sing munjer marang teks sastra tanpa ngrembug sosiologi sastra pangripta apadene pamaca. Metodhe panliten sing digunakake yaiku metodhe deskriptif. Sumber dhata panliten iki yaiku cerbung Tikus Bangkok sing&nbsp; kapacak ing kalawarti Djaka Lodhang wiwit tanggal 8 Agustus 2015 nganti 28 Nopember 2015 kanthi cacah 17 edhisi, dene dhata panliten yaiku konflik sosial sing bisa dituduhake lumantar pacelathon sing kedadeyan saka tembung, ukara, paragraf, antawacana sarta dheskripsi solah bawa sing digambarake dening pangripta. Piranti kanggo nglumpukake dhata yaiku kertu dhata lan tabel klasifikasi dhata. Teknik nglumpukake dhata kanthi teknik nyiapake lembar dhata, seleksi dhata, dheskripsi, lan ndudut. Sabanjure dhata dijlentrehake kanthi nggunakake teknik deskriptif-interpretatif.</p> <p>Asile panliten yaiku ngandharake telung prekara ing antarane 1) gegambaran konflik sosial, 2) panyebab lan pamungkase konflik sosial, lan 3) nilai-nilai sing diugemi masyarakat sajrone cerbung. Gegambaran konflik sosial digambarake kanthi wujud padudon, pangincim, lan pancakara sing dumadi antarane pawongan siji lan sijine, pawongan karo pawongan sing makili klompok, pawongan karo klompok, sarta antarane klompok karo klompok. Panyebab tuwuhe konflik sosial yaiku jalaran karakteristik saben wong lan kapreluwan sing beda. Pamungkase konflik sosial ditindakake kanthi cara mediasi, kompromi, kemenangan salah siji pihak, lan anane kalungguhan pamarentah. Nilai-nilai sing diugemi masyarakat sajrone cerbung yaiku nilai gotong royong, waspada,wasis, rukun, lan sumeleh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tembung wigati: konflik sosial, cerbung, sosiologi sastra</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> ELIS NOVIANTI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 Tetuwuhan lan Sato Kewan Sajrone Serat Nawaruci ingkang Taksih dipun Ginakaken Wonten ing Masyarakat https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19339 <p><strong>Abstrak </strong></p> <p>Serat Nawaruci minangka salah sawijine kasusastraan lawas kang diserat dening Mpu Siwamurti banjur dialih aksarakake dening Prijohoetomo. Serat kasebut uga wis kondhang kaloka ing masyarakat kabukti saka crita Nawaruci kang asring digawe pagelaran wayang kulit. Ora mung kuwi serat kasebut uga akeh sing nliti ngenani filsafat lan piwulange. Mula saka kuwi panliten uga kepingin nliti serat&nbsp; kasebut, ananging babagan kang arep ditliti ngenani nilai budaya kang ana sesambungane manungsa karo alam. Gusti nyiptakake isine dunya iki maneka werna jinis tetuwuhan lan sato kewan. Ing &nbsp;jaman biyen karo ing jaman &nbsp;saiki akeh sing ngalami owah-owahan mligini aran utawa jeneng, uga ana sing cures lan uga akeh kang wis dimanfaatake kanggo obat herbal. Jinis tetuwuhan ing alam dunya mesthi ana guna lan manfaate, masyarakat ing jaman saiki wis akeh sing manfaatake tetuwuhan kanggo pengobatan kabukti saka tuwuhe buku-buku, artikel, jurnal pengobatan kang isine ngrembug ngenani obat-obat herbal kang bahane saka tetuwuhan. Saliyane iku uga akeh pengobatan alternatif kang nggunakake obat saka tetuwuhan. Obat herbal ing jaman biyen nganti saiki saya suwi saya ngrembaka ing urip bebrayan.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Asile saka panliten iki ngandharake ngenani analisis Nawaruci, nilai budaya sing nduweni sesambungane manungsa karo alam, jinis-jinis tetuwuhan lan sato kewan sarta pemanfaatane. panliten ngandharake lan nganalisis nilai budaya sing nduweni sesambungane manungsa karo lingkungan alam yaiku nilai keseimbangan sing ana sesambungane karo manfaatake sumber daya alam. Panliten nyebutake jinis-jinis tetwuhan lan sato kewan kang ana ing serat kasebut. Jinis tetuwuhan kang ana ing serat kasebut yaiku jinis woh-wohan, jinis wit-witan, jinis kembang, jinis suket lsp, jinis sato kewan uga ake jinise yaiku jinis kewan kang manggon ing alas, jinis kewan kang urip ing banyu, jinis manuk, lan Jinis sato iwen. Kabeh jinis tetwuhuan lan sato kewan kasebut banjur dijlentrehna ngenani manfaat lan fungsine.</p> <p>Tembung wigati : tetuwuhan lan sato kewan</p> NURMA FATHIYATUL ILMIAH ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 KRITIK SOSIAL SAJRONE NOVEL ING SATENGAHING ALAS BRONGKOS ANGGITANE TIWIEK SA (TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19341 <p class="StyleAuthorBold">Abstrak</p> <p class="StyleAuthorBold">&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Novel Ing Satengahing Alas Brongkos anggitane Tiwiek SA ngandhut kritik sosial kang onjo. Novel Ing Satengahing Alas Brongkos banjur dicekak dadi ISAB.&nbsp; Kritik sosial iki minangka gegambaran saka uripe manungsa ing kanyatan. Kritik sosial iki dikarepake pangripta bisa nambahi wawasan tumrap manungsa supaya bisa nglakoni urip luwih apik lan tinata. Bisa dadi kaca benggala tumrap manungsa supaya bisa ndandani kaluputan kang tau dumadi sadurunge. Kritik sosial kang ana sajrone novel ISAB anggitane Tiwiek SA iki bakal ditintingi kanthi nggunakake tintingan sosiologi sastra.</p> <p>Adhedhasar andharan kasebut bisa dijupuk undering panliten yaiku (1) kritik sosial apa wae kang ana sajrone novel ISAB? (2) kepriye gayute kritik sosial sajrone novel ISAB klawan kanyatan? Saka underan panliten mau, nduweni ancas (1) ngandharake kritik sosial sajrone novel ISAB. (2) ngandharake gayute kritik sosial sajrone novel ISAB klawan kanyatan. Dene paedahe panliten iki yaiku&nbsp; kanggo nyengkuyung pangrembakane karya-karya sastra Jawa Modern, digunakake minangka bahan pasinaon apresiasi lan bisa didadekake sumber informasi ngenani kritik sastra, sarta nambahi kawruh ngenani perangane karya sastra, pigunane tintingan sosiologi kanggo ngonceki karya sastra lan bisa uga<strong> </strong>menehi kreteg supaya luwih gampang anggone ngerteni lan mahami isi kang kinandhut sajrone novel ISAB.</p> <p>Landhesan teori sajrone panliten iki nggunakake sosiologi sastra kang diandharake dening Iant Watt mligine teori kang kapindho yaiku sastra minangka kaca benggala kanggo masyarakat, kang ditliti sepira adohe sastra njlentrehake urip kang ana ing masyarakat.</p> <p>Panliten iki nggunakake metodhe panliten deskriptif kualitatif. Sumber dhatane yaiku novel ISAB anggitane Tiwiek SA lan pawarta ing internet. Dene, dhata panliten yaiku tembung-tembung, ukara, lan wacana kasusastran sajrone novel ISAB. Cara ngumpulake dhata yaiku studi kapustakan, seleksi dhata, lan analisis dhata. Sajrone ngolah dhata tumuju tintingan sosiologi sastra kabantu dening analisis struktur, dene perangan liyane digunakake kanggo nyengkuyung madege tema.</p> <p>Kritik sosial sajrone novel ISAB iki ngandharake ngenani (1) kritik sosial tumrap wong bebojoan kayata kabutuhan ekonomi, tumindak sewenang-wenang marang sisihane, tumindak sedheng, lan tumindak wani marang sisihan (2) kritik sosial tumrap tumindak durjana kayata apus-apus, pelecehan seksual, ngruda paksa, lan ngrampog (3) kritik sosial tumrap panguwasa kayata panguwasa kang tumindak sawenang-wenang, panguwasa kang ngumbar janji, lan panguwasa kang thuk mis (4) kritik tumrap wanita matrealis (5) kritik tumrap sipat gumedhe.</p> HERLINA DWI PRISMA SANTI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 AGRESIVITASSAJRONE CERBUNG NJAREMING PANGIGIT-IGITANGGITANESUROSO BC.HK(TINTINGANPSIKOLOGISASTRA) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19342 <p>Abstrak Crita sambung Njareming Pangigit - igit anggitane Suroso Bc. Hk nyritakake lelakon uripeAnwar sing sarwa ruwet jalaran sipat agresif sing ana sajrone d hirine. Sipat agresif iki saya suwe saya ngrembaka, saengga nerak angger - angger, uga bisa nggawe lara lan pitunane wong liya. Adhedhasar lelandhesane panliten kasebut, underane panliten sajrone cerbung Njareming Pangigit - igit gegayutan karo aspek psikologi yaiku: 1) kepriye gegambarane agresivitas, 2) apa wae sing njalari agresivitas lan 3) kepriye cara panglereming agresivitas. Adhedhasar underane panliten kasebut, mula ancas saka panliten sajrone cerbung Njareming Pangigit - igit gegayutan karo aspek psikol ogi yaiku 1) ngandharake gegambaran agresivitas, 2) ngandharake apa wae kang njalari dumadine agresivitas, lan 3) ngandharake cara panglereming tindak agresif. Saka andharan mau, crita sambung Njareming Pangigit - igit cocog dianalisis nganggo tintingan psik ologi sastra, mligine psikologi sosial miturut pamawase David G. Myers. Panliten iki kalebu panliten deskriptif kualitatif. Sumber dhata kang digunakake awujud cerbung kanthi irah - irahan Njareming Pangigit - igit anggitane Suroso Bc. Hk. Dhatakang digunakake sajrone panliten iki arupa tembung, ukara lan paragraf sing arupa cecaturan utawa naratif. Kanggo nglumpukake data, nggunakake metode teknik pustaka lan cathet. Tata cara nulis asile panliten iki kanthi cara deskriptif analitik. Asiling panliten iki laras k aro underane panliten. Sing kapisan, njlentrehake gegambaran agresivitas yaiku 1) merjaya liyan lan motife, 2) ngruda peksa, 3) malsu , 4) nyerang, 5) mitenah, lan 6) nyolong. Kapindho, faktor sing njalari agresivitas diperang dadi nem, yaiku 1) kacingkrang an, 2) emosi, 3) faktor biologis, 4) frustasi, 5) kurange pendhidhikan, lan 6) pangaribawane medhia. Katelu, cara panglereming tumindak agresif kanthi cara ukuman lan katarsis. Tembung kang wigati: agresivitas</p> RIZKY NURYANTI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 TINDAK TUTUR ILOKUSI DAKWAHKH. ANWAR ZAHID SAJRONE PENGAJIAN UMUM ING DESA KANOREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19343 <p><strong>Abstrak&nbsp; </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tindak tutur ilokusi dakwah KH. Anwar Zahid sajrone pengajian umum nduweni bab kang unik, dibanding karo kiyayi liyane. Bab kang unik saka KH. Anwar Zahid yaiku nalika cramah agama kerep nggunakake basa Jawa logat Bojonegoro lan logat Surabayanan. Tuturane ceblang-ceblung apa anane, santai lucu, materi kang dituturake gegayutan karo bab kang wigati kayata bab akhlak, ibadah lan amaliyah. KH. Anwar Zahid kasebut kerep ngangkat perkara saben dina kang dialami dening masyarakat. Sakliyane kuwi bahasane gampang dimangerteni dening mitra tutur, apa maneh cramahe disuguhi stend up comedy ananging jamaahe akeh kang oleh paedah iman lan islam saka pengajian umum kasebut. Punjere panliten ana rong pitakonan yaiku (1) Kapriye tindak tutur ilokusi dakwah kang digunakake dening KH. Anwar Zahid? (2) Kepriye konteks dakwah kang digunakake dening KH. Anwar Zahid? Tujuwan ing panliten iki yaiku ngandharake jinis lan konteks tuturan sajrone dakwah kang dituturake dening kiyayi.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Panliten iki nggunakake metodhe dheskriptif kualitatif &nbsp;kang nggambarake dakwah minangka bab kang ditliti bisa menehi gegambaran kang cetha lan objektif ngenani tindak tutur sajrone pengajian umum.Sumber dhata panliten iki yaiku arupa Tuturan dakwah kang dituturake dening KH. Anwar Zahid. Dene teknik kang digunakake kanggo nglumpukake dhata yaiku teknik semak, teknik cathet. Panemukang digunakake yaiku panemuneJhon L. Austin lan Jhon Searle ngenani tindak tutur.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Asile panliten kang sepisan yaiku bab Jinise tindak tutur ilokusi&nbsp; kang kaperang dadi loro yaiku tindak tutur ilokusi asertif menyatakan (Ngandhani), asertif menyatakan (Micara), asertif menyarankan (Menehi Anjuran), asertif melaporkan (Nuturake pawarta) lan asertif membanggakan. Dene tindak tutur ilokusi ekspresif kaperang dadi loro yaiku tindak ilokusi ekspresif marah (nesu) lan tindak ilokusi asertif mengakui (ngakoni).</p> <p>Kang kapindho yaiku konteks dakwah kang digunakake sajrone dakwah dening KH. Anwar Zahid kaperang dadi loro yaiku konteks eksistensial karo konteks aksional.</p> SUNU EKAWATI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 SESAMBUNGAN PARADHIGMATIK LAN SINTAGMATIK SAJRONE MERONIMIBAB BANGSA URIPING TLATAH TULUNGAGUNG https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19344 <p>Abstrak Meronimi kalebu salah sijine jinise sesambu ngane teges. Sesambungane teges meronimi yaiku, sesambungane teges kang mratelakake saperangan kanggo sakabehe. Panggolonge meronimi sajrone panliten iki cacahe ana telung bab kang adhedhasar bangsa urip, yaiku bab manungsa, bab kewan, lan bab tetuwuhan. T elung bab sajrone meronimi kasebut sabanjure bakal digoleki sesambungan paradhigmatik lan sintagmatike. Adhedhasar bab kase but, punjere panliten iki yaiku: (1) Apa wae jinise sesambungan paradhigmatik sa jrone meronimi bab bangsa urip? lan (2) Apa wae jin ise sesambungan sintagmatik s ajrone meronimi bab bangsa urip? Tujuwane panliten iki yaiku ngandharake lan njlentrehake jinise sesambungan paradhigmatik lan sintagmatik sajrone meronimi bab bangsa urip ing tlatah Tulungagung. Panliten iki kalebu jinis panl iten linguistik dheskriptif kang asipat sinkronis. Dhata sajrone panliten iki yaiku tembung - tembung perangane bangsa urip yaiku perangane manungsa, kewan, lan tetuwuhan kang ana ing tlatah Tulungagung. Dhata kasebut diolehi saka nyemak lan nyathet para pan utur ing tlatah Tulungagung. Tembung - tembung sajrone meronimi bab bangsa urip ing tlatah Tulungagung kang kasil diklumpukake ana 404, kang kaperang ing telung bab. Bab manungsa ana 90 tembung saka rong jinis, bab kewan ana 163 tembung saka 73 jinis, lan 1 51 tembung saka 198 jinis. Asile panliten iki nuduhake yen meronimi bab bangsa urip nduweni sesambungan paradhigmatik kang dijlentrehake lumantar tabel - tabel, saengga bisa digoleki drajat pepadhane lan tegese tembung - tembunge. Saliyane kuwi, uga bisa diwer uhi jinise sesambungan paradhigmatik kang cacahe ana loro, yaiku hipernim lan hiponim. Saka jinis mau bisa diweruhi sipate kang cacahe uga ana loro, yaiku netep lan ora netep. Banjur jinise sesambungan sintagmatik sajrone meronimi bab bangsa urip ana loro, yaiku enkapsulasi lan dhistribusi. Saka jinis kasebut uga bisa diweruhi sipat kang cacahe ana loro, yaiku enkapsulatif lan dhistributif. Tembung wigati : sesambungan paradhigmatik, sesambungan sintagmatik, meronimi, bangsa urip.</p> SITI MARIFATUS SOLIKAH ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 PAMILIHIE TEMBUNG LAN LELEWANE BASA SAJRONING ANTOLOGI GEGURITANKIDUNGLINGSIR WENGIANGGITANE SUHARMONO KASIUN https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19346 <p>Abstrak ABSTRAK Geguritan salah sawijine wujud karya sastra kang ditulis dening penggurit kanthi nggunakake basa kang endah lan nduweni pamikiran kang endah awujud basa t ulis. Kanthi nggunakake pamilihe tembung - tembung kang apik, pengarang bisa medhar pesan kang ana ing sawijine pamikirane, lan pangrasane. Tetembungan lan ukara - ukara kang ana ing sawijine karya satra iku dadi pathokan anggone nulis sawijine karya sastra. P amilihe tembung - tembung kasebut kang ndadekake sawijine guritan kasebut nduweni kaendahan. Salah sawijine geguritan yaiku antologi geguritan kidung lingsir wengi anggitane Suharmono Kasiun. Anane geguritan kidung lingsir wengi kasebut dadi dhasar tuwuhe p angira - ira. Adhedhasar landhesan panliten ing ndhuwur, punjere panliten yaiku: 1) kepriye wujud pamilihe tembung (Diksi) sajrone antologi geguritan kidung lingsir wengi anggitane Suharmono Kasiun?, lan 2) kepriye wujud lelewane basa sajrone antologi geguri tan kidung lingsir wengi anggitane Suharmono Kasiun?. Dene tujuwane panliten iki yaiku ngandharake pamilihe tembung sajrone antologi geguritan kidung lingsir wengi anggitane Suharmono Kasiun lan ngandharake lelewane basa sajrone antologi geguritan kidung lingsir wengi anggitane Suharmono Kasiun. Panliten iki nggunakake metodhe deskriptif kualitatif. Sumber dhata panliten iki yaiku antologi geguritan kidung lingsir wengi anggitane Suharmono Kasiun. Dene teknik sing digunakake kanggo nglumpukake dhata yaiku teknik nyathet lan kapustakan. Tintingan sing dianggo yaiku tintingan stilistika. Teori sing digunakake yaiku Ing nganalisis pamilihe tembung nggunakake teorine Nurgiyantoro. pamilihe tembung mujudake pengunaane tembung - tembung kang sengaja dipilih dening panggurit. Kanggo nganalisis lelewane basa, migunakake panemune Ratna ngandharake kanthi cara umum majas diperang dadi papat yaiku, majas perbandhingan , sindiran , penegasan , lan pertentangan . Asile panliten pamilihing tembung bisa diperang dadi papat ingkang kapisan yaiku ragam basa, purwakanti (titi swara), titi tembung (morfologi), lan yaiku titi makna (semantik). Lan lelewaning basa amung ngandharake majas. Purwakanthi bisa diperang maneh d adi telu yaiku (1) purwakanthi guru swara, (2) purwakanthi guru sastra, lan (3) lumaksita. Lan uga titi tembung bisa diperang dadi papat yaiku, (1) tembung rangkep, lan (2) tembung camboran. Titi makna bisa diperang dadi telu yaiku (1) sinonim, (2) antoni m, lan (3) entar. Lan perangan pungkasan yaiku majas, majas bisa diperang dadi telu yaiku (1) majas perbandhingan, (2) majas penegasan, lan (3) majas sindiran. Tembung Wigati : pamilihe tembung lan lelewane basa</p> MUHAMMAD ISYOMMUDIN ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 ELIPSIS JEJER SAJRONE UKARA CAMBORAN ING BASA JAWA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19347 <p>Abstrak Panliten tumrap Elipsis Jejer kalebu panliten sing isih jarang ditindakake dening para ahli basa. Para ahli basa sing wis nliti elipsis jejer kasebut durung ana sing mligi nliti ngenani elipsis jejer adhedhasar wujud lan kalungguhane jejer sing dielipsisa ke. Adhedhasar bab kasebut undere panliten iki yaiku kepriye wujude jejer lan kalungguhane jejer sing dielipsisake sajrone ukara camboran? Tujuwane panliten iki, yaiku kanggo ngandharake lan njlentrehake wujude tembung sing nduweni guna jejer lan kalungguh ane jejer sing dielipsisake sajrone ukara camboran. Landhesan teori sing digunakake sajrone panliten iki, yaiku teori transformasi generatif. Tata makaryane teori transformasi generatif diperang dadi telu adhedhasar triaspek sintaksis, yaiku wujud (katego ri), guna (fungsi), kalungguhan (peran). Panliten iki kalebu jinis panliten linguistik deskriptif, panliten sing njlentrehake dhatane panliten iki, yaiku ukara - ukara camboran sing kalebu ukara elipsis jejer. Panliten iki asipat sinkronis, amarga basa sing ditliti yaiku basa Jawa sing digunakake ing jaman saiki. Sumber dhatane yaiku awujud karya sastra, lan karya sing dudu sastra ing kalawarti basa Jawa Jayabaya taun 2015. Dhata sing digunakake ing panliten iki yaiku awujud teks tulis sajrone ukara - ukara ca mboran sing ngalami elipsis jejer ing rubrik - rubrik sastra lan nonsastra kalawarti Jayabaya taun 2015. Dhata diklumpukake nganggo teknik cathet. Tatacarane njlentrehake dhata ing panliten iki nggunakake metodhe agih. Asile njlentrehake dhata disuguhake ngg unakake metodhe formal informal. Elipsis jejer sajrone ukara camboran ing basa Jawa bisa diperang dadi loro adhedhasar wujud lan kalungguhane jejer sing dielipsisake sajrone ukara camboran. Adhedhasar teori transformasi generatif, wujude tembung sing mangg oni kalungguhan jejer lan bisa dielipsisake sajrone ukara camboran, bisa diperang dadi telung jenis yaiku (1) elipsis jejer awujud tembung aran lan frasa aran sajrone ukara camboran, (2) elipsis jejer awujud tembung kriya lan frasa kriya sajrone ukara camb oran, (3) elipsis jejer awujud tembung kahanan lan frasa kahanan sajrone ukara camboran. Elipsis jejer uga bisa diperang adhedhasar kalungguhane jejer sing dielipsisake miturut teori transformasi generatif, yaiku (1) elipsis jejer kalungguhan paraga sajro ne ukara camboran, (2) elipsis jejer kalungguhan panandhang sajrone ukara camboran, (3) elipsis jejer kalungguhan paraga lan panandhang sajrone ukara camboran, (4) elipsis jejer kalungguhan panampa sajrone ukara camboran, (5) elipsis jejer kalungguhan rese ptif sajrone ukara camboran, (6) elipsis jejer kalungguhan sumber sajrone ukara camboran, (7) elipsis jejer kalungguhan faktor sajrone ukara camboran. Jejer sing bisa dielipsisake yaiku jejer sing aran lan wujude padha antarane jejer siji lan jejer liyane sajrone ukara. Elipsis jejer nduweni tujuwan kanggo ngirit tembung ing ukara nanging ora ngowahi tegese ukara. Tembung wigati: Elipsis, Jejer, Ukara camboran</p> CHOIRUNNISA ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 DIKSI SAJRONE CERKAK ING ANTOLOGI LINTANG ALIT ANGGITANE SUMONO SANDY ASMORO https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19348 <p>Abstrak Crita cekak mujudake karya sastra kang awujud gancaran, kang asipat fiksi , kang critane d icritakake sarwa ringkes. Cerkak bisa narik ka w igatene pamaca krana cerkak ora mbutuhake wektu kang akeh anggone maca. Basa kang ana sajrone cerkak, ora mung nggunakake basa lumrah wae nanging uga nggunakake basa kang endah lan bisa aweh nilai estetik. Mit urut Teeuw (1984:1) ngandharake, menawa karya sastra iku kalebu saka salah sawijine wujud seni kang nggunakake basa minangka pirantine. Basa kang digunakake sajrone karya sastra ora mung nganggo basa lumrah utawa padinan nanging uga nganggo basa endah kang ngandhut pamilihe tembung (diksi) utawa lelewane basa. Basa kang endah mujudake basa kang ora lumrah digunakake ing saben dina. Basa kang endah mujudake basa kang ngemu kekarepane panganggit. Semono uga basa kang digawe sajrone antologi cerkak Lintang Ali t anggitane Sumono Sandy Asmoro, antologi kasebut minangka objek panliten iki kanthi nggunakake tintingan stilistika. Lelandhesan panliten kasebut dadi dhasar anane underan panliten iki, yaiku (1) kepriye wujude diksi sajrone cerkak ing antologi LA anggita ne SSA?, (2) kepriye milih sumber diksi sajrone cerkak ing antologi Lintang Alit anggitane SSA?, (3) kepriye sipate diksi sajrone cerkak ing antologi Lintang Alit anggitane SSA?. Panliten ngenani pamilihe tembung sajrone cerkak ing antologi LA anggitane SS A mujudake sawijine panliten kang asipat sinkronis lan jinis dheskriptif. Dhata kang digunakake yaiku dhata kang arupa tembung, frasa, klausa, ukara kang ana sajrone cerkak antologi LA lan sumber dhata panliten iki yaiku cerkak ing antologi LA. Instrumen u tama kang digunakake yaiku panliti ing panliten iki dhewe. Instrumen kang dadi panyengkuyung panliten iki yaiku piranti kang arupa buku, pulpen, laptop, lsp. Carane nglumpukake dhata ing panliten iki, yaiku nggunakake teknik waca, cathet lan studi kapustak an. Carane njlentrehake dhata sajrone panliten iki, yaiku migunakake metode analisis kualitatif deskriptif. Dene, tata cara panulisane asile panliten kanthi informal. Asil panliten kang kapisan, ngenani wujude diksi sajrone cerkak ing antologi LA kang nga silake rong cara ing antarane (1) konvensional , lan (2) inkonvensional . Asil panliten kang kapindho, ngenani sumbere diksi cerkak ing antologi LA diperang dadi loro, yaiku (1) ragam ngoko (2) ragam krama. Wujud diksi kang asring digunakake dening panganggi t kanthi cara konvensional yaiku arupa tembung entar lan pepindhan. Dene kanthi cara inkonvensional asring nggunakake tembung basa Indonesia dipeksa dadi tembung basa Jawa. Sumbere diksi sajrone antologi LA asring nggunakake ragam ngoko. Asil panliten kang pungkasan utawa katelu, ngenani sipate diksi sajrone cerkak ing antologi LA diperang dadi telu, yaiku (1) sosial, (2) spiritual lan (3) estetik. Sipat diksi kang asring digunakake dening panganggit yaiku sipat sosial lan sipat estetik. Tembung wigati : d iksi, cerkak, stilistika</p> FATIMATUZ ZAHRO ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 RADHISI SIRAMAN ING GROJOGAN SEDUDO KABUPATEN NGANJUK (TINTINGAN FOLKLOR) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19349 <p>Abstrak Tradhisi siraman iki minangka sawijine pakulinan ka ng ditindakake dening masyarakat Nganjuk ing wulan Sura. Tradhisi siraman iki wis tau ditliti saka aspek kabudayan. Ing kalodhangan iki tradhisi siraman bakal ditintingi saka aspek folklor, amarga tradhisi siraman iki uga minangka folklor saperangan lesan. Tradhisi siraman minangka folklor saperangan lesan arep ditintingi mligine ngenani makna lan fungsi folklor kanggo masyarakat. Adhedhasar landhesan panliten ing ndhuwur, punjere panliten yaiku: 1) Kepriye wujud folklor saperangan lesan sajrone Tradhisi si raman ing Grojogan Sedudo , 2) Kepriye makna folklor sajrone Tradhisi siraman ing Grojogan Sedudo kanggo masyarakat panyengkuyunge , 3) Kepriye fungsi folklor sajrone Tradhisi siraman ing Grojogan Sedudo kanggo masyarakat panyengkuyunge , lan 4) Kepriye eksis tensi tradhisi siraman ing Grojogan Sedudo Dene tujuwan panliten iki yai ku ngandharake wujud, makna, fungsi folklor lan eksistensi tradhisi siraman kanggo masyarakat panyengkuyunge. Tradhisi siraman ditintingi kanthi metodhe d h eskriptif kualitatif kanthi p amarekan folklor. Babagan wujud tradhisi nggunakake teori folklor miturut Brunvard. Dene babagan makna lan simbol kang kinandhut ditintingi kanthi teori semiotik Pierce. Babagan fungsi folklor kanggo masyarakat nggunakake teorine Dundes. Objek kang ditinti ngi yaiku tradhisi siraman. Instrumen panliten iki awujud dhaptar pitakonan. Teknik nglumpukake dhata ing kene ana teknik observasi , teknik wawancara , lan teknik dokumentasi . Tatacara nganalisis dhata panliten kualitatif yaiku open coding , axial coding , la n display coding . Asile panliten sing sepisan yaiku bab wujud fisik bisa dideleng saka tatalakune lan ubarampe kang ana ing tradhisi siraman kasebut. Tatalakune kapisan yaiku slametan malem 1 Sura, esuke ana sawur puspita, amek tirta, menehake banyu suci m enyang genthong lan adus ing ngisore Grojogan Sedudo. Ubarampene ana wedhus kendhit, sega tumpeng sak lawuhe, kain kafan, kembang setaman, menyan lan jenang sengkala. Bab wujud lesane saka donga - donga kang ana nalika slametan kang dipimpin dening juru kunc i Grojogan Sedudo. Makna folklor saka sakabehane yaiku nyuwun marang Gusti supaya tansah diwenehi berkah lan didohne saka bebaya. Fungsi folklor saka sakabehane yaiku minangka wujud syukur marang Gusti lan nglestarekake adat kang wis turun - temurun. Eksiste nsi tradhisi siraman yaiku masyarakat lan pemerintah tansah njaga tradhisi iki wiwit jaman ndhisik nganti saiki senajan ana owah - owahan nanging ora ngilangi tradhisi kang asli.</p> YUNI ARDIYANTI ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 PANGARIBAWANEMEDIA FLASHTUMRAP KATRAMPILAN NULIS LAYANG PRIBADISISWA KLAS VIII SMP NEGERI 3 SIDOARJO TAUN PIWULANGAN 2015/2016 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/19350 <p>Pangaribawane Media Flash Tumrap Katrampilan Nulis Layang Pribadi Siswa Klas VIII SMP Negeri 3 Sidoarjo Taun Piwulangan 2015/2016 1 PANGARIBAWANE MEDIA FLASH TUMRAP KATRAMPILAN NULIS LAYANG PRIBADI SISWA KLAS VIII SMP NEGERI 3 SIDOARJO TAUN PIWULANGAN 2015/2016 Zumrotul Syafriany Jurusan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya Niesyafriany@gmail.com Dr. Murdiyanto, M. Hum Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya Abstrak Basa minangka piranti kanggo sesrawungan. Kanthi basa ma nungsa bisa ngandharake apa kang dadi kekarepane. Salah siji katrampilan basa kang diwulangake ing SMP klas VIII yaiku katrampilan tulis, kanthi kompetensi inti &ldquo;ngerteni, ngolah, ngandharake, lan njlentrehake sajrone ranah konkrit&rdquo;, lan kanthi kompetensi dhasar &ldquo;ngerteni struktur teks, unsur basa sajrone nulis layang pribadi.&rdquo; Saben proses pamulangan kang mligine pamulangan basa Jawa, saben siswane nduweni prakara anggone nampa pamulangan kang diwulangake. Kayadene pamulangan nulis kanthi materi layang pri badi. Prakara iku bisa disebabake saka panganggone tandha wacan, panganggone tembung kang trep, lan undha - usuke basa. Adhedhasar prakara kasebut panliten menehi inovasi arupa medhia. Medhia kang diwenehake yaiku media flash . Underan panliten iki, yaiku: (1 ) kepriye asil pasinaon nulis layang pribadi siswa tanpa nggunakake media flash , (2) kepriye asil pasinaon nulis layang pribadi kanthi nggunakake media flash (3) kepriye pangaribawane media flash tumrap katrampilan nulis layang pribadi (4) kepriye asil res pon angket siswa klas ekperimen kang nggunakake media flash . Konsep sajrone panliten iki yaiku media flash , nulis, lan layang pribadi. Media flash minangka sawijine perangkat lunak komputer, prodhuk unggulan saka Adobe system kanthi menehi sajian animasi k ang narik kawigaten lan luwih praktis . Metodhe kang digunakake sajrone panliten iki yaiku Quasi Exsperemental kanthi modhel nonequivalen control group . Klas kang digunakake yaiku klas VIIIC minangka klas eksperimen lan klas VIIIG minangka klas kontrol. Tek nik kang dienggo arupa tes lan angket. Instrumen kang digunakake yaiku RPP, lembar soal, lan lembar angket. Dene kanggo analisis dhata nggunakake uji t - signifikansi . Adhedhasar dhata ing pratelan asile panliten, bisa didudut yen ora ana pambeda kang signif ikan antarane asil pre - test lan post - test ing klas kontrol, kabukti saka asil panliten 1 lan panliten 2 yaiku 1,5398 lan 1,4724 saka t tabel 1,695. Dene asil piwulangan ing klas eksperimen nuwuhake asil kang signifikan yaiku 6,6090 lan 6,2016 saka t tabel 1, 6923. Asil t - tes signifikansi panliten 1 nuduhake asil 1,7827 lan nuduhake asil 3,288 ing panliten 2 saka t tabel 1,6698, ateges ana pambeda kang signifikan antarane klas kontrol lan klas eksperimen kang nggunakake media flash . Saengga, bisa ditegesi yen H 0 ditolak lan H 1 ditampa. Tembung wigati: media flash , nulis, katrampilan, lan layang pribadi</p> ZUMROTUL SYAFRIANY ##submission.copyrightStatement## 2017-05-12 2017-05-12 3 3 PIRANTI KOHESI GRAMATIKAL SAJRONE RUBRIK GAMBANG SULING KALAWARTI JAYA BAYA TAUN 2015 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20740 <p>Piranti Kohesi Gramatikal Sajrone Rubrik Gambang Suling Kalawarti Jaya Baya Taun 2015 1 PIRANTI KOHESI GRAMATIKAL SAJRONE RUBRIK GAMBANG SULING KALAWARTI JAYA BAYA TAUN 2015 Jenitasari Santoso S - 1 Pendidikan Bahasa dan Sastra D aerah, FBS, UNESA dan jenitasantoso@hotmail .com Pembimbing Prof. Dr. Udjang Pairin, M.Pd. Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah, FBS, UNESA Abstrak Panliten iki nduweni sipat kang mligi yaiku nintingi objek panliten arupa wacana dheskriptif basa Jawa saka perangan wujude. Mligine marang sesambungan gramatikal wac ana wae. Wujud tegese bleger fisik wacana kasebut, panliten iki ora nggepok senggol marang makna kang dikandhut dening wacana sacara utuh. Objek panliten kang dipilih awujud wacana dheskriptif yaiku rubrik gambang suling kalawarti Jaya Baya taun 2015. Rubr ik iki manggon ana kaca ngarep saengga dadi punjer kawigaten pamacane. Panliten iki bakal dadi wangsulan saka perkara kepriye pangganggo lan daya pangaribawane piranti kohesi gramatikal tumrap wacana sajrone rubrik gambang suling ing kalawarti Jaya Baya ta hun 2015. Ancase panliten iki kanggo ngerteni pangganggo lan daya pangaribawane piranti kohesi gramatikal tumrap wacana sajrone rubrik gambang suling ing kalawarti Jaya Baya tahun 2015. Analisis dhata adhedhasar teori kohesi kang diandharake dening Hallida y lan Hasan. Metodhe panliten kang digunakake mujudake metodhe agih. Teknik kang digunakake yaiku teknik andum perangan sacara langsung. Teknik lanjutan arupa teknik ganti, teknik lesap, lan teknik waca tandha. Teknik ganti digunakake kanggo mbuktekake pad hanan perangan kang diganteni lan perangan gegantine sajrone kohesi substitusi. Teknik lesap digunakake kanggo mbuktekake padhanan karo perangan kang dilesapake. Teknik waca tandha digunakake kanggo mahami sesambungan antar ukara lan paragraf. Asil saka pa nliten ngenani kohesi gramatikal iki yaiku piranti kohesi gramatikal kang cac a he papat kasebut digunakake kabeh. Patang piranti kasebut nyakup pangener, subtitusi, ellipsis lan konjungsi. Piranti sing paling akeh digunakake yaiku pangener persona kang nggu nakake tembung sesulih pandarbe { - e} lan { - ne}. Piranti kohesi liyane kang uga asring ditemokake yaiku konjungsi temporal. Piranti kohesi gramatikal liyane uga ditemokake nanging ora asring kaya pangener persona kang nggunakake tembung sesulih pandarbe { - e } lan { - ne}, lan konjungsi temporal. Kata kunci : piranti kohesi, piranti kohesi gramatikal</p> JENITASARI SANTOSO ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 KALUNGGUHANE PARAGA WANITA SAJRONE NOVEL PARA PAWESTRI PEJUWANG ANGGITANE SUPARTO BRATA LAN NOVEL CERITA CINTA ENRICO ANGGITANE AYU UTAMI (TINTINGAN SASTRA BANDHINGAN) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20742 <p>Novel kanthi irah-irahan Para Pawestri Pejuwang anggitane Suparto Brata lan novel Cerita Cinta Enrico anggitan Ayu Utami nduweni sub tema kang padha yaiku ngenani kalungguhane paraga wanita. Underane panliten, yaiku: (1) Kepriye peran lan kalungguhane paraga wanita sajrone novel Para Pawestri Pejuwang lan Cerita Cinta Enrico; (2) Kepriye pangaribawane paraga wanita&nbsp; tumrap pawongan kang ana ing sakupenge sajrone novel Para Pawestri Pejuwang lan Cerita Cinta Enrico; (3) Kepriye asile bandhingan sajrone novel Para Pawestri Pejuwang lan Cerita Cinta Enrico. Panliten iki uga nduweni tujuwan, yaiku: (1) Ngandharake peran lan kalungguhane paraga wanita sajrone Para Pawestri Pejuwang lan Cerita Cinta Enrico; (2) Ngandharake pangaribawane paraga wanita sajrone novel Para Pawestri Pejuwang lan Cerita Cinta Enrico; (3) Ngandharake asile bandhingan sajrone novel Para Pawestri Pejuwang lan Cerita Cinta Enrico. Panliten iki nduweni paedah supaya bisa migunani tumrap ilmu kasusastran Jawa modheren, yaiku (1) Tumrap panliti; (2) Tumrap pasinaonan sastra; (3) Tumrap pamaos.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Panliten iki mujudake panliten kanthi tintingan sastra bandhingan lan nggunakake metodhe dheskriptif kualitatif. Dhata sajrone panliten diperang dadi loro yaiku dhata primer kang awujud tembung, ukara, dialog antar paraga, wacana lan solah bawane paraga sajrone kaloro novel kasebut. Dhata kang kapindho yaiku dhata sekunder kang awujud artikel-artikel utawa warta-warta kang nduweni gegayutan karo kalungguhan, wanita, lan karya sastra liyane.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Novel-novel kasebut ngandharake: (1) peran lan kalungguhane paraga wanita minangka wanita kang pinter, nduweni pamikiran kritis, kuwat, mandhiri, pekerja keras, lan tresna marang kulawargane. Kalungguhane wanita sajrone kaloro novel kasebut minangka wanita kang penting sajrone kulawargane lan jagad pakaryane; (2) Wujud pangaribawane wanita sajrone kaloro novel kasebut yaiku wanita-wanitane mangaribawani wong kang ana ing sakupenge supaya wong kasebut dadi luwih maju; (3) Asile bandhingan.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Tembung Wigati</strong>: feminis, gender, peran, kalungguhan</p> FARAHANNA JULIANI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 Basa Humor Sajrone Kaos Cak Cuk Surabaya (Tintingan Pragmatik)1BASA HUMOR SAJRONE KAOS CAK CUK SURABAYA(Tintingan Pragmatik) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20744 <p>Basa humor sajrone kaos Cak Cuk Surabaya kalebu sawijining panliten kang nggunakake kajian pragmatik. Kaos bisa dadi sawijining medhia kanggo ngandharake pesan kang asipat kritik kaya d ene awujud sindiran marang pamarentah bab lokalisasi dolly, korupsi, lan saperangan organisasi Nasional . Panliten iki nggunakake panliten dheskriptif . Dhata sajrone panliten iki arupa wacana kaos Cak Cuk kang ngandhut unsur humor. Cara ngumpulake dhata ing panliten iki yaiku kanthi nggunakake metodhe nyemak, sawise kuwi kanthi cara nyatet. Dhata sing wis dikumpulake banjur diperang maneh dadi rumusan masalah, sawise kuwi dianalisis . Adhedasar andharan asile panliten ngenani basa humor kaos Cak Cuk Surabaya bisa kadudhut: (1) unsur pambangun humor adhedasar aspek kabasan diperang dadi telu yaiku aspek fonologis, aspek morfologis, lan aspek semantik , (2) penyimpangan prinsip kesopanan tumrap basa humor kaos Cak Cuk Surabaya kaperang dadi penyimpangan maksim ke bijaksanaan , penyimpangan maksim kemurahan , penyimpangan maksim penerimaan , penyimpangan maksim kerendahan hati , penyimpangan maksim kecocokan , penyimpangan maksim kesimpatian , lan (3) fungsi humor kaos Cak Cuk Surabaya kang kaperang dadi fungsi komunikat if , fungsi hiburan, fungsi kritik sosial, fungsi kreatif, fungsi eufimisme, lan fungsi estetis. Tembung wigati: basa, humor, kaos Cak Cuk</p> PUTRI NOVITA SARI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 Nilai Moral sajrone Crita Rakyat Gugur Luhur Anggitane Hastaraharjo(Tintingan Sosiologi Sastra)1NILAI MORAL SAJRONE CRITA RAKYAT GUGUR LUHUR ANGGITANE HASTARAHARJO(Tintingan Sosiologi Sastra) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20745 <p>Sastra la ir saka masyarakat, mula saka kuwi sastra ora bisa dipisahake saka masyarakat. Kaya dene moral ora bisa dipisahake saka bebrayan. Ing bebrayan saiki moral ing masyarakat ora sepira digatekake. Liwat karya sastra dikarepake bisa menehi tuladha kang becik tu mrap masyarakat. Salah sijine jinis karya sastra kang akeh ngemot bab nilai moral yaiku crita rakyat. Ancase panliten iki yaiku: 1) ngandharake nilai moral sesambungan manungsa karo Pangeran, 2) ngandharake nilai moral sesambungan manungsa lan manungsa liy a, 3) ngandharake nilai moral sesambungan manungsa lan awake dhewe, 4) nilai moral apa kang bisa ditrepake ing urip bebrayan saiki. Metodhe kang digunakake ing panliten iki yaiku metodhe deskriptif kualitatif kanthi nggunakake tintingan sosiologi sastra. S umber dhata panliten iki yaiku crita rakyat Gugur luhur dening Hastarahardjo. Dhata panliten iki arupa cuplikan sajrone crita rakyat kang arupa dialog antar tokoh, monolog, lan narasi saka pangripta. Metodhe analisis dhata nggunakake metodhe analisis isi. Asile panliten nuduhake yen sajrone crita rakyat Gugur Luhur ngemot, Nilai moral sesambungan manungsa karo Pangeran bisa digambarake kaya kapercayan Pangeran, taat, nindakake tradhisi, muji sokur. Nilai moral sesambungane manungsa karo manungsa liya bisa d igambarake kaya kekancan, kaluwargan, katresnan, kiyanant, kasetyan, apus - apus, tulung - tinulung, musyawarah, bela bangsa. Nilai moral sesambungan manungsa karo awake dhewe bisa digambarake kaya ajining dhiri, dhendham, andhap asor, kawicaksanan, tanggung j awab, kawanenan, wedi, sabar lan gigih. Nilai moral kasebut ana kang bisa di trepake ing urip bebrayan saiki kayata, percaya marang Pangeran, nindakake tradhisi, taat, muji sokur, kekancan, katresnan, kaluwargan, kasetyan, tulung - tinulung, musyawarah, bela bangsa, ajining dhiri, andhap asor, kawicaksanan, tanggung jawab, kawanenan, sabar, lan gigih. Tembung wigati: Nilai moral, crita rakyat, gugur luhur, Hastaraharjo.</p> PUPUT SUGIH ELIAH ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 CRITA RAKYATGENDRA ASMARA ADIPATI ANOM AMRALANGGITANE SARTONOKUSUMANINGRAT TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20746 <p>Crita Rakya t Gendra Asmara Adipati Anom Amral Angitane Sartono Kusumaningrat Tintingan Sosiologi Sastra. 1 CRITA RAKYAT GENDRA ASMARA ADIPATI ANOM AMRAL ANGGITANE SARTONO KUSUMANINGRAT TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA Anik Fitriani , Dra. Suwarni, M.Pd Pendidikan Bahasa dana Sastra Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya email : anikkusuma15@g mail.com Abstrak Crita r akyat Gendra Asmara Adipati Anom Amral anggitane Sartono Kusumaningrat nyritakake ngenani panguwasa sing tumindak sawiyah - wiyah. Tumindak kasebut nuwuhake maneka werna perkara sosial sing ndadekake masyrakate padha sengsara . Adhed hasar kahanan iku, c rita kasebut bakal kadhudhah kanthi nggunakake judhul Crita Rakyat Gendra Asmara Adipati Anom Amral Anggitane Sartono Kusumaningrat Tintingan Sosiologi Sastra. Adhedhasar lelandhesane panliten kasebut, bisa dijupuk underaning panliten, yaiku (1) Kepriye struktur pambangun crita ing babagan tema, paraga, plot, lan latar, (2) Kepriye unsur sosial crita rakyat Gendra Asmara Adipati Anom Amral . Saka underane panliten kasebut, mula ancase panliten yaiku (1) Ngandharake struktur pambangun crit a ing babagan tema, paraga, plot lan latar, lan (2) N gandharake unsur sosial crita r akyat Gendra Asmara Adipati Anom Amral . Panliti nggunakake teori Sosiologi Sastra pamawase Ratna, Kurniawan lan Faruk kanggo njingglengi perkara - perkara sosiologis sing an a sajrone crita rakyat. Ana ing panliten iki uga nggunakake Teori Hermeneutika amarga teori kasebut sesambungan karo solah bawane manungsa lan kedadeyan prastawa - prastawa ana ing ngalam. Panliten iki bakal nggunakake pendekatan kualitatif amarga dhata sing digunakake yaiku kanthi nganalisis. Panliten iki bakal nggunakake metode yaiku metode deskriptif analisis . Panliten iki bisa diarani panliten kualitatif amarga sajrone analisis ora nggunakake analisis statistik. Panliten nggunakake metode deskriptif anali sis amarga kanggo ngonceki struktur lan tumindake sajrone cerita rakyat Gendra Asmara Adipati Anom Amral. Sumber dhata kang digunakake yaiku crita rakyat saka majalah Jaya Baya kang cacahe ana 27 episode . Dhata sajrone panliten iki arupa bageyane crita si ng awujud tembung, frase lan ukara sing isine ngenani kawengisan. Instrumen kang digunakake ana ing panliten yaiku panliten dhewe. Teknik ngumpulake dhata sing digunakake sajrone panliten yaiku teknik maca, nyathet, lan riset kapustakan. Teknik maca lan ny athet minangka teknik sing bakal digunakake kanggo ngasilake dhata kanthi cara maca teks utawa literatur sing dadi sumbere panliten, sarta menehi tandha - tandha ana ing cerita rakyat Gendra Asmara Adipati Anom Amral . Asil p anliten iki mujudake yen crita r a kyat Gendra Asmara Adipati Anom Amral mujudake karya sastra sing bisa dadi kaca benggala. Tumindake panguasa karo masyarakat sing sakarepe dhewe ndadekake ora ayeme warga. Panguwasa sing sawiyah - wiyah karo masyarakate amarga rumangsa kumuwasa ana ing Mata ram. Panguwasa kasebut kepengen diurmati sekabehe masyarakat tanpa mikir kahanane masyarakat. Saben apa sing dikarepake kudu bisa kalaksanan, yen ora kalaksanan bakal ana paukuman pidana paten. Senajan perkarane sepele nanging yen nguciwani panguwasa kaseb ut bakal ndadek ake ontran - ontran gedhe. Crita r akyat Gendra Asmara Adipati Anom Amral migunani tumrap pamacane minangka sarana panglipur, minangka sarana piwulang, lan bisa dienggo kanggo patuladhan dening panguwasa supaya bisa luwih becik anggene mangku n egara.</p> ANIK FITRIANI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 KAPRIBADEN NEUROTIS-E PARAGA SAJRONE CERBUNGWANITA BURONANGGITANE SANIJO RAF: TINTINGAN PSIKOANALISIS KAREN HORNEY https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20747 <p>Panliten iki njlentrehake wujud kapribaden neurotis-e paraga Hermanto lan Sawitri anggone ngrampungi masalah-masalah sajrone lelakonn uripe kang sesambungan karo rasa sumengit lan rasa sumelang saengga nuwuhake cara-cara tartamtu. Cara-cara tartamtu kang ditindakake kaloro paraga kasebut mujudake gegambaran saka kapribadene neurotis-e kaloro paraga kasebut. Lelandhesan tintingan psikoanalisis Karen Horney, cara-cara tartamu kanggo ngrampungi rasa sumengit lan sumelang bisa ditindakake kanthi telung cara sing onjo minangka ancase panliten sajrone panliten iki, yaiku: (1) wujud kapribaden neurotis-w paraga kanthi cara nyedhaki wong liya, (2) wujud kapribaden neurotis-e paraga kanthi cara nglawan wong liya, (3) wujud kapribaden neurotis-e paraga kanthi cara ngedohi wong liya. Pamarekan sing digunakake sajrone panliten iki yaiku pamarekan psikologi sastra. Panliten iki kalebu wujud panliten dheskriptif kualitatif. Teknik pangumpulaning dhata sajrone panliten iki nggunakake teknik maca lan cathet, kanthi cara maca sumber dhata lan nyathet tembung-tembung utawa ukara sing laras lan trep karo underaning panliten. Sumber panliten kang digunakake yaiku cerbung Wanita Buron . Asiling panliten yaiku: (1) kecenderungan neurotik kanthi cara nyedhaki wong liya ditindakake paraga Hermanto lan Sawitri minangka cara ngrampungi rasa sumelang awujud nggayuh kabutuhan tumrap rasa sih tresna lan tinarima liya, mitra utawa kanca sing bisa menehi pangaribawa sing gedhe, lan urip narima ing pandum, (2) kecenderungan neurotik kanthi cara nglawan wong liya ditindakake paraga Hermanto lan Sawitri minangka cara ngrampungi rasa sumelang awujud nggayuh kabutuhan tumrap kewenangan, nggunakake wong liya, rasa panghargyan sosial utawa gengsi, rasa nggumun utawa bombong marang awake dhewe, lan ambisi utawa gegayuhan pribadi, lan (3) kecenderungan neurotik kanthi cara ngedohi wong liya ditindakake paraga Hermanto lan Sawitri minangka cara ngrampungi rasa sumelang awujud nggayuh kabutuhan tumrap urip mandhiri lan bebas, lan kasampurnan utawa rasa ora mungkin salah. Tembung-tembung wigati : Neurotis, Psikoanalisis Sosial, lan kapribaden neurotis (Kecenderungan Neurotik).</p> TEGUH WIDODO ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 KONFLIKSAJRONE CERBUNG WAYANG MBUJUNG LINTANG ANGGITANE ST. SRI PURNANTO https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20748 <p>Cerbung Wayang Mbujung Lintang mujudake salah sawijining reriptan sastra Jawa modern kang ditulis dening ST. Sri Purnanto. Cerbung iki kapilih dadi objek sajrone panliten amarga ngandhut konflik kang nggambarake urip bebrayan. Paraga - paraga sajrone cerbung iki ngalami konflik kang narik kawigaten. Underane panliten iki yaiku (1) kepriye konflik internal lan konflik eksternal s ajrone cerbung Wayang Mbujung Lintang anggitane ST. Sri Purnanto? (2) apa kang ndadekake panyebab tuwuhe konflik sajrone cerbung Wayang Mbujung Lintang anggitane ST. Sri Purnanto? (3) Kepriye Pungkasane konflik internal lan konflik eksternal sajrone cerbu ng Wayang Mbujung Lintang anggitane ST. Sri Purnanto ? . Selaras karo undere panliten dingerteni tujuwan saka panliten iki yaiku (1) ngandharake wujud konflik internal lan konflik eksternal sajrone cerbung Wayang Mbujung Lintang anggitane ST. Sri Purnanto. (2) ngandharake apa kang ndadekake panyebab tuwuhe konflik sajrone cerbung Wayang Mbujung Lintang anggitane ST. Sri Purnanto. (3) ngandharake pungkasane konflik internal lan konflik eksternal sajrone cerbung Wayang Mbujung Lintang anggitane ST. Sri Purnant o. Paedahe panliten yaiku ngrembakakake panliten sastra mligine sastra Jawa modern, bisa nambahi kawruh tumrap pamaca lan bisa nambahi bahan rujukan dening panliti sabanjure. Metodhe kang digunakake sajrone panliten yaiku metodhe dheskriptif kualitatif. Su mber dhatane panliten arupa cerbung Wayang Mbujung Lintang kang kapacak ing kalawarti Panyebar Semangat sing cacahe ana 10 seri, yaiku saka No.16 sasi Mei nganti No. 26 sasi Juni taun 1999. Dhatane panliten yaiku frase, tembung lan ukara sajrone cerbung. O lehe nglumpukake dhata kasebut digunakake teknik kapustakan. Kanggo ngandharake lan njlentrehake dhata digunakake metodhe dheskriptif analisis kanthi tintingan struktural. Asile panliten iki bisa diperang dadi telu. Perangan sepisan yaiku wujud konflik int ernal lan eksternal sajrone cerbung Wayang Mbujung Lintang . (1) konflik internal kang ana sajrone cerbung yaiku rasa nelangsa, rasa getun, lara ati lan rasa mamang. (2) konflik eksternal yaiku iri marang wong liya, ngapusi wong liya lan ngancem wong liya. Perangan kang kaping loro ngenani panyebab tuwuhe konflik yaiku (1) faktor ekonomi, (2) limbah pabrik, (3) monopoli dagang. Perangan kaping telu yaiku Pamungkasing konflik. Pamungkasing konflik kang digambarake dening pangripta yaiku asipat ora tumutup. Te mbung wigati: konflik, konflik internal, konflik eksternal.</p> ANDREANES FISMATHIKA PRIMATAMA ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 UBALE RASA PANGRASA SAJRONE NOVEL ALUN SAMUDRA RASATINTINGANE: PSIKOLOGI SASTRADENING : ARDINI PANGASTUTI Bn https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20749 <p>Novel Alun Samudra Rasa anggitane Ardini Pangastuti Bn nyritakake para paraga sing ana ing sajrone novel ngalami problem kajiwan arupa rasa kuciwa. Ubale Rasa sing dialami dening para paraga amarga para paraga duweni problem kajiwan rasa kuciwa lan nengenake kapentingan pribadhin e. Novel kasebut ditintingi migunakake teori Alfred Adler, amarga teorine Adler ngrembug ngenani individu lan weneh kawigaten luwih marang pawongan sing ringkih lan nduweni problem kajiwan. Tujuwan panliten iki yaiku: 1) Ngandharake gegambaran rasa gelane paraga sajrone novel Alun Samudra Rasa anggitane Ardini Pangastuti, 2) Ngandharake kang njalari tuwuhe rasa gela sing dialami dening paraga sajrone novel Alun Samudra Rasa anggitane Ardini Pangastuti, 3) Ngandharake tuking crita ngenani problem kajiwane paraga sajrone novel Alun Samudra Rasa anggitane Ardini Pangastuti. Manfaat panliten iki yaiku: Asile panliten iki arupa andharan babagan konflik batin sajrone keluwargane Intan lan Bregas kanthi migunakake teori Psikologi Sastra. Menawa panliten iki migun ani tumrape mahasiswa jurusan Jawa utawa jurusan Basa liyane, utawa tumrap piwulangan babagan basa ing sekolah - sekolah. Panliten iki nduweni rong sipat, yaiku sipat teoritis lan praktis. Sipat teoritis ing panliten iki bisa menehi kawruh sing ana sesambung ane karo panguripan saben dina. Dene sipat praktis kaperang dadi telu yaiku: (1) kanggo mangerteni paanguripan ing saben dina, (2) kanggo dhosen, asile panliten iki aweh pamrayoga lan kritik supaya luwih sampurna, (3) kanggo mahasiswa, bisa nambahi krenteg kanggo mahasiswa sing arep nindakake panliten bab sastra mligine bab psikologi sastra. Asil panliten nuduhake: Adhedhasar problem kajiwan kang tuwuh sajrone Novel Alun Samudra Rasa sing dialami dening para paraga ana loro. Problem kapisan yaiku rasa kuciw a, amarga ngrembakakake sifat inferiorita. Paraga Intan, Bregas, Bu Surtana, Pak Surtana, Ines lan Pramudita padha - padha nduweni rasa kuciwa. Ubale Rasa kasebut tuwuh amarga duweni rasa kuciwa. Kabeh para paraga nduweni panemu yen paraga liya luwih elek t inimbang dheweke. Problem kaloro yaiku nengenake kapentingan pribadhi, amarga dheweke tansah nglakoni tumindak sing bisa gawe awake dhewe seneng senajan tumindak kuwi bisa nglarani atine liyan. Tumindak sing dilakoni kasebut kalebu diri kreatif, amarga dhe weke bisa nggayuh apa sing dibutuhake lan dikarepake. Sing jalarai tuwuhe problem kajiwan sing dialami dening para paraga uga ana loro. Kapisan yaiku rasa kuciwa amarga rasa kuciwa diselingkuhi. Kaloro yaiku kurang pasrawungan, amarga Intan milih gaya hidu p nutup uripe kanggo wong liya. Gaya hidup sing dipilih iku bisa nuwuhake problem kajiwan. Cara ngadhepi problem kajiwan sing dilakoni dening Intan ana loro. Kapisan yaiku ngadoh saka wong liya, pikiran, rasa pangrasa lan tindak - tanduk sing dilakoni Intan kasebut kalebu kapribadhen sing nyawiji, amarga dheweke ngrasa isin lan salah marang keluwargane. Kaloro yaiku Sumarah marang Gusti. Nalika dheweke ora duwe panggon kanggo nentremake uripe maneh, mung Gusti sing dadi tujuwane. Intan lan Pramudita duweni mi nat sosial sing sadurunge ora tau dilakoni, amarga sumarah marang gusti iku kalebu sumarah marang pendhereke Gusti. Diri kreatif sing diduweni dening Intan didadekake cekelan kanggo nggayuh kabagyane dheweke. Tembung wigati: Ubale Rasa Pangrasane Para Paraga</p> DIAN PRATIWI MURTI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 RUWETE BALE WISMA SAJRONE CERBUNG TEBUSAN ANGGITANE IMAM H(TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20751 <p>Bab sing narik kawigaten saka Cerbung Tebusan yaiku ngenani masalah kang ana ing sajrone cerbung. Maneka werna perkara - perkara kang dadi ruwete bale wisma kuwi, ing panliten iki bakal diandharake undheraning panliten, yaiku: (1) kepriye ruwete bale wisma sajrone cerbung Tebusan ?, (2) apa kang njalari tuwuhe ruwete bale wi sma sajrone cerbung Tebusan ?, lan (3) kepriye pungkasane ruwete bale wisma sajrone cerbung Tebusan anggitane Imam H?. Undheraning panliten mau, panliti iki nduweni tujuwan: (1) njlentrehake ruwete bale wisma kang ana ing cerbung Tebusan , (2) njlentrehake j alaran tuwuhe ruwete bale wisma sajrone cerbung Tebusan , lan (3) njlentrehake cara mungkasi ruwete bale wisma kang ana ing cerbung Tebusan anggitane Imam H. Panliten iki nggunakake rantaman metodhe deskriptif kualitatif lan nggunakake pamarekan tintingan s osiologi sastra. Sumber dhata yaiku awujud cerbung &ldquo; Tebusan &rdquo;. Dene dhata panliten yaiku tembung, frasa lan ukara kang ngemu konflik bale wisma mliginie ngenani (1) ruwete bale wisma sajrone cerbung Tebusan ?, (2) jalaran tuwuhe ruwete bale wisma sajrone ce rbung Tebusan ?, lan (3) pungkasane ruwete bale wisma sajrone cerbung Tebusan anggitane Imam H. Asile panliten iki yaiku ngenani ruwete bale wisma sajrone cerbung Tebusan anggitane Imam H kanthi tintingan sosiologi sastra kang ana ing cerbung. Bisa didudut yen ing panliten iki ana saperangan ruwete bale wisma, kayata anane tumi ndak sedheng lan nalika nggulawenthah anak. Tuwuhe ruwete bale wisma disebabake amarga ana perkar a kahanan ekonomi, kurange kawigaten, lan loro - lorone kerja. Banjur cara mungkasi ruwete bale wisma kuwi ana loro yaiku nandhingi tumindak sedheng lan pitutur saka wong pinter.</p> PUPUT DYA KUMALASARI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 IMPLIKATUR KONVENSIONAL SIMBOLIKSAJRONE PAMEJANGAN KANTHI ISBATTUMRAP WARGA PERGURUAN PAMULANGAN ILMU SEJATI ING KUTHA SURABAYA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20752 <p>Implikatur ing basa Jawa wis tau ditliti nanging sing asipat konvensional simbolik du rung tau ana. Implikatur konvensional minangka implikatur sing wis gumathok lan dingerteni kanthi cara umum dening wong akeh, kerep diprangguli ing bebrayan Jawa, apa maneh sing sipate simbolik. Implikatur konvensional simbolik upamane sajrone pamejangan k anthi isbat tumrap warga Perguruan Pamulangan Ilmu Sejati ing Kutha Surabaya. Implikatur kasebut didhapuk saka wujud lan isi tuturan. Punjere panliten iki yaiku implikatur konvensional simbolik sing didhapuk saka wujud lan isi tuturan. Implikatur konvensional simbolik sajrone pamejangan kanthi isbat tumrap warga Perguruan Pamulangan Ilmu Sejat i ing Kutha Surabaya iki bisa didudut adhedhasar konteks carane mejang lan wujude wejangane. Carane mejang gumantung karo apa sing diwejangake (isi) bisa diperang dadi sanga, yaiku (1) medhar, (2) mbeber, (3) ndunungake, (4) merdeni, (5) nulat, (6) nuladha ni, (7) nyantrik, (8) mrentah, lan (9) nyritani. Wujude wejangan sing dianggo ing panliten iki yaiku awujud ukara isbat. Ukara isbat kasebut wujude nganggo basa sing lumrah, amarga saka basa lisan lan gumantung konteks panuture. Adhedhasar surasane wujude ukara isbate yaiku awujud (1) ukara pepindhan, (2) ukara pakon, lan (3) ukara crita. Dene wujude wejangan adhedhasar isine diperang dadi telu yaiku (1) sangkan parane dumadi, (2) dununge kawula - Gusti, lan (3) nglungguhi jagat gumelar. Tembung wigati: Impl ikatur konvensional simbolik, pamejangan, isbat, wujud, lan isi.</p> AH. SYAHRUL RAHMAT ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 SESAMBUNGAN SINTAGMATIK SAJRONEJENENGE BOCAHING KECAMATAN SARADAN KABUPATEN MADIUNKANG LAIR TAUN 2010-2015 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20754 <p>Jeneng kalebu salah sijine jinise panganggone te ges. Jeneng yaiku tembung kanggo nyebut utawa nyeluk wong. Panggolonge jeneng ing panliten iki adhedhasar wujude, yaiku jeneng kang awujud tembung camboran, frase, lan aneksi. Telung perangan kasebut banjur digoleki sesambungan sintagmatike. Adhedhasar ba b kasebut, punjere panliten iki yaiku: (1) Apa wae jinise sesambungan sintagmatik kang asipat enkapsulatif sajrone jenenge bocah ing Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun kang lair taun 2010 - 2015? (2) Apa wae jinise sesambungan sintagmatik kang asipat dhist ributif sajrone jenenge bocah ing Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun kang lair taun 2010 - 2015? Tujuwan panliten iki yaiku ngandharake lan njlentrehake jinise sesambungan sintagmatik kang asipat enkapsulatif lan dhistributif sajrone jenenge bocah ing Kecama tan Saradan Kabupaten Madiun kang lair taun 2010 - 2015. Panliten iki kalebu jinis panliten linguistik dheskriptif kang asipat sinkronis. Dhata sajrone panliten iki yaiku jenenge bocah ing Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun kang lair taun 2010 - 2015. Dhata k asebut diolehi saka nyatheti jenenge bocah ing Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun kang lair taun 2010 - 2015. Sabanjure, dhata kasebut dijlentrehake kanthi jlentrehan struktur batin kanggo ngerteni sesambungan sintagmatike. Jenenge bocah sing kasil diklumpu kake ana 200, kang kaperang adhehdasar wujude. Jeneng kang awujud tembung camboran ana 120, frase ana 45, lan aneksi ana 35. Asile panliten iki nuduhake yen jeneng nduweni sesambungan sintagmatik kang dijlentrehake lumantar tabel - tabel, saengga diweruhi ji nise sesambungan sintagmatik kang cacahe ana 2, yaiku enkapsulasi lan dhistribusi. Tembung wigati : sesambungan sintagmatik, jeneng, bocah.</p> IQRAR FANDY PUTRA ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 OWAH-OWAHANE TEGESE TEMBUNG ING BASA JAWA ADHEDHASAR DRAJATE https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20756 <p>Owah - owahane tegese tembung adhedhasar drajate mujudake salah sawijine pepanthane owah - owahane teges. Owah - owahane tegese tembung kang adhedhasar drajate iku dumadi saka owah - owahane tegese tembung saya luhur ( ameliyorasi ) lan owah - owahane tegese tembung saya asor ( peyorasi ). Adhedhasar bab kasebut, punjere panliten iki yaiku owah - owahane tegese tembung adhedhasar drajate. Saka punjer kasebut, undere panliten iki yaiku: (1) a pa wae jinise owah - owahane tegese tembung saya luhur ( ameliyorasi )? (2) apa wae jinise owah - owahane tegese tembung saya asor ( peyorasi )? Tujuwane panliten iki ana loro, yaiku tujuwan umum lan tujuwan mligi. Tujuwan umum panliten iki yaiku ngandharake lan n jlentrehake owah - owahane tegese tembung adhedhasar drajate. Dene tujuwan mligi panliten iki yaiku kanggo ngandharake lan njlentrehake jinise owah - owahane tegese tembung saya luhur ( ameliyorasi ), lan jinise owah - owahane tegese tembung saya asor ( peyorasi ). Panliten iki kalebu jinis panliten lingusitik dheskriptif kang asipat dhiakronis. Dhata sajrone panliten iki yaiku owah - owahane teges kang dumadi ing tembung. Dhata kasebut diolehi saka nggoleki tembung - tembung sajrone wacan ing rubrik - rubrik majalah Jaya Baya wiwit taun 1975 nganti 2015. Sabanjure, dhata kasebut dijlentrehake kanthi teori fitur dhistingtif teges kanthi cara kerja jlentrehan perangane teges kanggo ngerteni drajat tegese tembung. Owah - owahane teges kang dumadi ing tembung sajrone wacan ing majalah Jaya Baya wiwit taun 1975 nganti 2015 kang kasil ditemokake ana 51 tembung. Saka 51 tembung kasebut banjur dipantha loro, kang mlebu owah - owahane tegese tembung saya luhur ( ameliyorasi ) 32 tembung, banjur kang mlebu owah - owahane tegese tembung say a asor ( peyorasi ) 19 tembung. Sawise kuwi, banjur dilebokake menyang bageyane owah - owahane tegese tembung saya luhur lan saya asor kang wis dibage dadi telu, yaiku awujud aran, awujud pakaryan, lan awujud kahanan. sawise kuwi banjur tembung - tembung kasebut dilebokake ing perangane dhewe - dhewe. Asile panliten iki yaiku owah - owahane tegese tembung adhedhasar drajate iku umume dumadi ing arane prabot, arane panandhange manungsa, pakaryan kang ditindakake dening wong lanang, pakaryan kang ditindakake dening won g wadon, pakaryan kang ditindakake kekarone, kahanan kang kasat mripat, lan kahanan kang ora kasat mripat. Tembung wigati : owah - owahane teges, owah - owahane tegese tembung adhedhasar drajate, owah - owahane tegese tembung saya luhur ( ameliyorasi ), lan owah - owahane tegese tembung saya asor ( peyorasi ).</p> FUAD MUJAHID ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 PIRANTI KOHESI KANGGO NDHAPUK KOHERENSI SAJRONE WACANA DHESKRIPTIFTEKS PAWARTA MAWA BASA JAWA ING RADHIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) MADIUN https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20757 <p>Punjere panliten iki yaiku apa wae jinise wacana dheskriptif teks pawarta mawa basa Jawa ing RRI Madiun adhedhasar pandhapuke koherensi dening kohesi. Adhedhasar punjere panliten kasebut, underane panliten yaiku kohesi leksikal lan kohesi gramatikal sajrone wacana dheskriptif teks pawarta mawa basa Jawa ing RRI Madiun ndhapuk koherensi a pa wae. Tujuwan panliten umume ngandharake lan njelntrehake jinise wacana dheskriptif teks pawarta mawa basa Jawa ing RRI Madiun adhedhasar pandhapuke koherensi dening kohesi, dene mligine ngandharake lan njlentrehake kohesi leksikal lan kohesi gramatikal sajrone wacana dheskriptif teks pawarta mawa basa Jawa ing RRI Madiun ndhapuk koherensi apa wae. Panliten iki kalebu panliten linguistik dheskriptif kang asipat sinkronik. Dhata arupa ukara, paragraf, lan wacana kang ngandhut piranti kohesi gramatikal utaw a leksikal kang bisa ndhapuk koherensi. Sumber dhata panliten iki yaiku teks pawarta mawa basa Jawa kang ana ing RRI Madiun. Tata cara kanggo nglumpukake dhata nggunakake teknik semak lan cathet. Tata cara njlentrehake dhata nggunakake metodhe agih, metodh e dheskripsi, lan teknik baca markah. Sabanjure tata cara kanggo nyuguhake asil panliten nggunakake cara informal. Asil panliten iki yaiku kohesi gramatikal bisa ndhapuk sangang koherensi, dene kohesi leksikal bisa ndhapuk limang koherensi. Kohesi gramati kal referensi bisa ndhapuk koherensi panyulihan lan koherensi sajajar ( paralel ), kohesi gramatikal pangganti bisa ndhapuk koherensi nandhesake, kohesi gramatikal elipsis bisa ndhapuk koherensi urut - urutan, lan kohesi gramatikal panggandheng bisa ndhapuk ko herensi urut - urutan, tetambahan, tetandhingan, sajajar, dudutan, wektu, papan panggonan, lan nandhesake. Kohesi leksikal ambalan bisa ndhapuk koherensi ambalan, kohesi leksikal dasanama lan kolokasi bisa ndhapuk koherensi pepadhan, kohesi leksikal kosok ba len bisa ndhapuk koherensi lelawanan, kohesi leksikal meronimi bisa ndhapuk koherensi saperangan (sakabehe), lan kohesi leksikal hiponimi bisa ndhapuk koherensi klas golongan. Asil saka panliten kasebut bisa nuduhake yen jinis wacana dheskriptif pawarta ma wa basa jawa ing Radhio Republik Indonesia (RRI) Madiun adhedhasar pandhapuke koherensi dening kohesi ana 14. Tembung wigati: Wacana dheskriptif, kohesi, koherensi, teks pawarta mawa basa Jawa.</p> KURNIA INTAN PRATIWI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 KONFLIK BATINPARAGASAJRONENOVELMENDHUNGANGGITANE YES ISMIE SURYAATMADJATINTINGAN PSIKOLOGI SASTRA https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20758 <p>Novel Mendhung anggitane Yes Ismie Suryaatmadja yaiku karya sastra kang nyritakake ngenani kahanan bale somah para paragane kang padha - padha tumindak slingkuh. Saka tumindake paraga kang slenca iki njalari tuwuhe konflik batin lan pa ngaribawa psikologis kang dialami dening paragane. Bale wisma kang ora harmonis iki disebabake karana para paragane padha nggugu nafsune lan kekarepane dhewe - dhewe. Iki merga anane tingkatan kapribaden kang diandharke dening Sigmund Freud sing mangaribawan i wilayah pamikire manungsa. Tingkatan kapribaden kasebut kaperang dadi telu ing antarane (1) Id yaiku naluri utawa pepenginan kang tuwuh saka jroning ati, (2) ego yaiku perwujudan saka id, banjur sing nomer (3) sup erego yaiku prinsip kapribaden kang ngan dhut aspek - aspek moral saka kapribaden saengga bisa ngendhalekake samubarang ala lan becik. Lelandhesan panliten kasebut dadi dhasar anane underaning panliten iki yaiku Kpriye struktur kapribadene paraga, kepriye konflik batin paraga sajrone tumindak slin gkuh, kepriye gegambaran wewatekane paraga, lan apa wae pangaribawa kajiwan saka tumindak slingkuh marang sakupenge sajrone novel Mendhung anggitane Yes Ismie Suryaatmadja Adhedhasar underan panliten kasebut, mula ancas saka panliten iki, yaiku : (1) Ngan dharake struktur kapribadene paraga sajrone novel Mendhung anggitane yes Ismie Suryaatmadja. (2) Ngandharake konflik batin paraga sajrone tumindak slingkuh ing novel Mendhung anggitane yes Ismie Suryaatmadja. (3) Ngandharake gegambaran wewatekane paraga s ajrone tumindak slingkuh ing novel Mendhung anggitane yes Ismie Suryaatmadja. (4) Ngandharake pangaribawa kajiwan saka tumindak slingkuh tumrap kahanan ing sakupenge. Panliten iki nggunakake metodhe dheskriptif kuwalitatif, amarga dhata kang ditliti sajron e panliten iki wujude tetembungan lan ukara, banjur ditliti kanthi cara faktual. Panliten iki uga nggunakake teori psikologi kapribaden Sigmund Freud amarga tumindak kang dialami dening paraga nuwuhake konflik - konflik kang gegayutan karo kajiwan sarta masa lah psikis . Dhata kang digunakake sajrone panliten iki yaiku karya sastra awujud novel anggitane Yes Ismie Suryaatmadja kang cacahe ana 104 kaca. Tata cara kang dicakake kanggo ngumpulake dhata ing panliten iki yaiku kanthi metodhe dhokumentasi. Panglumpu ke dhata kanthi cara nulis kedadeyan apa wae kang bisa didadekake bukti wujud konflik batin saka telung paraga kang onjo lan padha sesambungan yaiku Carik Jasmin, Warsinah, lan Rani sajrone novel Mendhung iki. Sarta maneka dhata - dhata ngenani teori kang d adi lelandhesan panliten iki kang kalumpuk saka maneka sumber kang ana. Asil saka panliten mujudake yen crita saka novel Mendhung bisa dadi patuladhan tur kaca benggala tumraping pamaca. Tumindak slenca yaiku slingkuh kang dumadi ing sawijining kulawarga bisa nyebabake tuwuhe maneka konflik kang disandhang mligine konflik batin, sarta saka tumindake kasebut uga nyebabake pangaribawa kajiwan tumrap anak - anake. Tumindak kang ora becik kaya kasebut bisa njalari paraga kang nindakake ngalami owah - owahan proble m kajiwan merga konflik batin kang dialami mangaribawani tumindake ing bebrayan. Novel Mendhung migunani tumrap pamaca minangka sarana panglipur, minangka piwulang, sarta bisa kanggo patuladhan supaya bisa tumindak becik ing bebrayan kasunyatan.</p> RIKA RATNA SARI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 KAPITAYAN TRADHISI ADEG GRIYA MADHEP NGALOR ING DHUSUN JOMBOK DESASEMBUNGIN KECAMATAN BANCAR KABUPATEN TUBAN https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20760 <p>Kabudayan Jawa kalebu salah sawijining kabudayan adiluhung kang diduweni bangsa Indonesia. Kapitayan Tradhisi Adeg Griya Madhep Ngalor (KTAGMN) ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban minangka folklor saperangan lesan kang dadi salah sawijining bab wigati kanggo ditliti. Bab - bab kang narik kawigaten, yaiku : (1) KTAGMN iki durung tau ditliti, (2) KTAGMN ngemu piwulang kang becik tumprap masyarakat panyengkuyunge. Underane panliten iki yaiku: (1) Kepriye mula bukane KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban; (2) Apa wae ubarampe kang dibutuhake lan makna simbolik ubarampe KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban; (3)Kep riye tatalaku KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban; (4) Kepriye fungsi kang kinandhut sajroning KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban. Tujuwan saka panliten iki yaiku: (1) Njlentr ehake mula bukane KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban; (2) Njlentrehake ubarampe kang dibutuhake lan makna simbolik ubarampe KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban; (3) Njlentreha ke fungsi kang kinandhut sajroning KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban. Paedah panliten kanggo: (1) Nambahi kawruh budaya Jawa utamane ngenani KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tub an; (2) Nyathet lan nglestarekake budaya Jawa utamane ngenani KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban; (3) Panliten iki bisa aweh paedah kanggo sapa wae kang mbutuhake kawruh ngenani makna lan fungsi KTAGMN ing dhusun Jo mbok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban. Metodhe kang digunakake sajrone panliten iki yaiku dheskripti kualitatif. Informan sing ana sesambungane karo panliten minangka sumber dhata panliten iki. Dhatane panliten diwawancarai gegayutan karo underane panliten. Dhatane saka wong - wong yaiku awujud tembung - tembung lan tumindake wong diwawancarai gegayutan karo underane panliten. Panliti sajrone panliten iki dadi instrument utama amarga panliti dhewe sing nyemplung lan nindakake langsung tumprap objek panliten lan sing dadi instrumen panyengkuyung yaiku pedhoman wawancara, kamera, Hp (Hand Phone), lan sapanunggalane. Teknik sing digunakake kanggo nglumpukake dhata yaiku kanthi cara observasi, wawancara, lan dhokumentasi. Tata cara analisis dhata s ing ditindakake sajrone panliten iki nduweni tahap - tahap, yaiku dhata sing wis nglumpuk digolongake adhedhasar masalah sing pengin dionceki, analisis utawa ngonceki asile dhata adhedhasar underane panliten, lan menehi dudutan saka sekabehe dhata sing ana. Lelandhesaning teori kang digawe dhasar sajroning analisis panliten iki yaiku nggunakake teori folklore Bruvand kanggo nintingi wujud tatalakuning KTAGMN. Makna kang kinandhut sajroning ubarampe KTAGMN bakal dilandhesi karo teori semiotik panemune Pierce, lan konsep fungsi kang bakal digunakake yaiku konsep fungsi Bascom. Asile panliten bisa diperang dadi papat adhedhasar underane panliten. Kaping (1) Kepriye mula bukane KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban; (2) Apa wae ubarampe kang dibutuhake lan makna simbolik ubarampe KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban; (3)Kepriye tatalaku KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban; (4) Kepriye fungsi kang kinandhut sajroning KTAGMN ing dhusun Jombok, desa Sembungin, kecamatan Bancar, kabupaten Tuban.</p> RIDHA NOVITA SARI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 LEKSIKON UPACARA ADAT ING DESA TAKSIKMADU KECAMATAN WATULIMOKABUPATEN TRENGGALEK https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20761 <p>Leksikon ing kene minangka kumpulane tembung lan tembung - tembung ing bi dhang tartamtu kang nduweni teges. L eksikon utawa tetembun gan ing B asa Jawa durung dip erang adhedhasar bidhang - bidhange, ing antarane olah tetanen, kesehatan, pertukangan, pendhidhikan, lan sapanunggalane. Salah sawijine yaiku tetembun gan ing pendhidhikan ngenani upacara adat sembon yo . Perangane upacara adat sembon yo yaik u akeh banget, saengga l eksikon utawa tetembungan sajrone upacara adat s embonyo uga akeh. Leksikon ing upacara adat sembonyo kasebut sabanjure bakal digoleki sesambungan paradhigmatik lan sintagmatike. Adhedhasar bab kasebut, punjere panliten iki yaiku: (1 ) Apa wae jinise lan sipate sesambungan paradhigmatike leksikon upacara adat sembonyo ing Desa Taksikmadu Keca matan Watulimo? (2) Apa wae jinise lan sipate sesambungan sintagmatike leksikon sajrone upacara adat sembonyo ing Desa Taksikmadu Keca matan Watuli mo? Tuju wane panliten iki yaiku ngandharake lan njlentrehake sipat sesambungan paradhigmatik lan sintagmatike leksikon sajrone upacara adat sembonyo ing Desa Taksikmadu Kecamatan Watuli mo Kabupaten Trenggalek, saengga bisa kanggo ngerteni maknane leksikon sajrone upacara adat sembonyo ing Desa Taksikmadu Kecamatan Watuli mo Kabupaten Trenggalek. Panliten iki kalebu jinis panliten linguistik sinkronis nduweni ciri linguistik saka jinise wektu , asipat dheskriptif, lan asipat horizontal analisis. Dhata sajrone panliten iki yaiku istilah lan tembung - tembung kang digunakake ing upacara adat sembonyo , kang diolehi saka nyemak lan wawancara saka para panutur ing Desa Taksikmadu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Dhata kang kasil banjur diklumpu kake diperang a dhedhasar pamerange leksikon ing upacara adat sembonyo. Dhata kasebut banjur dijlentrehake kanthi jlentrehan komponen makna kanggo ngerteni sesambungan paradhigmati ke, banjur dijlentrehake kanthi jlentrehan struktur batin kanggo ngerteni sesambungan sintag matike. Saliyane iku, kanggo mbu ktekake jinise sesambungan sintagmatik uga nggunakake metodhe agih (dhistribusional), mligine teknik ganti (su btitusi). Asile njlen trehake dhata banjur disuguhake kanthi metodhe formal lan informal. Upacara adat sembonyo in g Desa Taksikmadu Kecama tan Watulimo Kabupaten Tren ggaelek kang kasil diklumpukake ana 89 tetembungan lan tembung - tembung sing pakem lan tambahan sajrone upacara adat sembonyo kang dadi limang perangan. Asile panliten iki yaiku, leksikon ing upacara adat s embonyo nduweni sesambungan paradhigmatik kang dijlentrehake lu mantar tabel - tabel saengga bisa digoleki drajad pepadhane. Saliyane iku, uga bisa digoleki tegese tembung - tembunge. Jinise sesambungan paradhigmatik ana loro, hipernim lan hiponim. Adhedhasar j inise sesambungan paradhigmatik kasebut banjur bisa diweruhi sipate tembung kang netep lan ora netep. Sabanjure, jinise sesambungan sintagmatik ana loro, yaiku enkapsulasi lan dhistribusi. Adhedhasar jinise sesambungan sintagmatik kasebut, banjur bisa diwe ruhi sipate tembung kang enkapsulatif lan dhistributif. Asile panliten iki nuduhake yen tembung kang asipat netep sajrone sesambungan paradhigmati k bakal nduweni sipat enkapsulatif sajron e sesambun gan sintagmatik. Dene sipate tembung kang ora netep sajrone sesa mbungan paradhigmatik nuduhake sipat kang dhistributif sajron e sesambun gan sintagmatik. Tembung wigati: sesambungan paradhigmatik, sesambungan sintagmatik, leksikon, lan upacara adat sembonyo.</p> JHON GURUH PUTRA PAKARSI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 PIWULANG AGAMA ISLAM SAJRONE KITAB NGALAM NGIBARAT https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20762 <p>Sastra iku tuwuh amarga anane daya imajinasi saka pangripta lan kahanan kang ana ing panguripane manungsa saben dinane. Sajrone proses kanggo ngasilake lan menehi sawijine pamawas yen sastra iku minangka gegambarane kahanan sosial ing masyarakat, karya sastra uga ngemot piwulang lan tuntunan marang pamaose. Underaning prekara kang pinilih sajrone panliten yaiku: (1) kepriye dheskripsi Kitab Ngalam Ngibarat , (2) kepriye suntingan teks Kitab Ngalam Ngibarat , (3) kepriye piwulang agama islam kang kinandhut sajrone Kitab Ngalam Ngibarat. Tujuwan saka panliten yaiku: (1) ngandharake dheskripsi Kitab Ngalam Ngibarat , (2) ngandharake suntingan teks Kitab Ngalam Ngi barat , (3) ngandharake piwulang agama islam kang kinandhut sajrone Kitab Ngalam Ngibarat. Paedah saka panliten dikarepake bisa nduweni paedah kanggo panliten - panliten sastra jawa anyar utawa sastra jawa klasik kang nggunakake tintingan filologi. Bisa kang go pandom tumrap wong kang kepingin nyinaoni bab naskah jawa, sarta bisa kanggo kawruh tumrap pamaca kang sadurunge durung mangerteni ngenani kawruh kang kinandhut sajrone Kitab Ngalam Ngibarat . Bisa digunakake bahan ajar ngenani agama islam lan moral ing sekolah - sekolah. Kanggo ngonceki undheraning panliten ngenani Kitab Ngalam Ngibarat iki ngunakake teori filologi, struktur puisi lan piwulang agama islam. Teori kang digunakake sajrone panliten yaiku teori filologi modern lan struktur puisi. Konsep piwula ng agama islam digunakake kanggo medharake isi kang kinandhut sajrone Kitab Ngalam Ngibarat . Panliten iki nggunakake metode deskriptif analitik . Teori kang digunakake yaiku teori hermeneutika kanthi napsirake makna kang ana sajrone teks. Data - data sajrone panliten iki dikumpulake kanthi cara diwenehi tetenger nganggo b olpoin kang werna - werna rupane. Asiling panliten nuduhake dheskripsi naskah, suntingan naskah, sarta isine naskah. Piwulang agama islam sajrone panliten iki diperang dadi telung wujud yaiku s yariah, akidah, lan akhlak. Syariah sajrone Kitab Ngalam Ngibarat yaiku sembahyang, mbangun balewisma, lan tobat. Akidah sajrone Kitab Ngalam Ngibarat yaiku iman, sipat - sipat Allah, percaya marang malaikat, asale manungsa, lan nrima karsane Allah. Akhlak s ajrone Kitab Ngalam Ngibarat yaiku andhap asor, bekti marang guru, bekti marang wong tuwa, bekti sajrone balewisma, lan sabar. Tembung wigati: piwulang agama islam, filologi, hermeneutika.</p> MUHAMMAD AFIK ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 WUJUD METAFORIS SAJRONE KUMPULANGEGURITANBOCAH CILIK DIUBER SRENGENGEANGGITANEWIDODOBASUKI https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20763 <p>Wujud Metaforis Sajrone Kumpulan Geguritan Bocah Cilik Diuber Srengenge 1 W UJUD METAFORIS SAJRONE KUMPULAN GEGURITAN BOCAH CILIK DIUBER SRENGENGE ANGGITANE WIDODO BASUKI Yoga Anggorina Kukuh Kurniawan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FBS Universitas Negeri Surabaya ( yogaanggorina@gmail.com ) Darni Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah FBS Universitas Negeri Surabaya Abstrak Saben panggurit ndhuweni tata cara lan kekhasan dhewe - dhewe anggone medharake gagasane. Kabeh mau gumantung saka asil kreativitas anggone olah basa. Widodo Basuki minangka panggurit kang produktif, wis kasil ngripta guritan - guritan kanthi cara metafora kan g khas, yaiku kanthi cara inkonvensional. Ancase panliten iki ing antarane, ngandharake wujude makna metaforis kang durung umum (inkonvensional) sajrone sesambungane (1) manungsa lan Gusti, (2) manungsa lan manungsa, (3) manungsa lan lingkungan, lan (4) ma nungsa lan kapribadene ing kumpulan geguritan Bocah Cilik Diuber Srengenge anggitane Widodo Basuki. Paedahe panliten iki, bisa mundhakake kawruh ngenani karya sastra Jawa mligine guritan, sarta menehi sumbang sih tumrap pangrembakaning teori kasusastran Ja wa. Panliten iki kagolong panliten kuwalitatif kang ngandharake babagan kang gegayutan kalawan makna metaforis kanthi nggunakake tintingan stilistika. Data panliten iki yaiku guritan - guritan ing kumpulan geguritan Bocah Cilik Diuber Srengenge anggitane Wid odo Basuki kang ngemu perkara sesambungane manungsa kang diwedharake kanthi cara metafora. Guritan kang kapilih banjur dionceki siji mbaka siji adhedhasar sesambungane manungsa lan nggunkake metafora inkonvensional, yaiku metafora kang durung umum. Anane n ggunakake metafora inkonvensional supaya bisa mangerteni ke - khas - an kang diduweni dening Widodo Basuki minangka panggurit. Sajrone Kumpulan Geguritan Bocah Cilik Diuber Srengenge, Widodo Basuki luwih akeh nerangake sesambungane manungsa lan Gusti, tinimban g sesambungane manungsa lan liyane. Anggone medhar guritan - guritane mau, Widodo Basuki akeh - akeh nggunakake metafora inkonvensional kang nuwuhake makna anyar utawa teges entar. Lumantar pamilihing tembung lan pangrakite tembung kang kebak kalawan pepaesang basa kang ora umum, uga kebak kalawan lelewane basa kang tansah ngrenggani sajrone guritane, pranyata saya nambahi kaendahan tumrap karya - karyane kang awujud guritan iku mau. Tembung Wigati: metaforis inkonvensional, sesambungane manungsa.</p> YOGA ANGGORINA KUKUH K. ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 OWAH-OWAHANE KESENIAN REYOG ING DESA KAUMAN JALARAN PANGARIBAWA AJARANISLAMTINTINGAN FOLKLOR https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20764 <p>Desa Kauman minangka desa kang ana ing Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Desa Kauman minangka Desa kang misuwur amarga akeh paguyuban reyog. Saliyane kuwi, Desa Kauman kang sesandhingan karo Desa Sumoroto minangka papan du mununge kerajaan Wengker ing jaman biyen, mula reyog ing Desa Kauman minangka harta kang diuri - uri nganti saiki. akeh paguyuban kang wis ninggalake tradhisi sajrone kesenian reyog, nanging ing Desa Kauman kesenian reyog asli isih diuri - uri nanging ora uwal saka ajaran Islam kang dianut dening mayoritas bebrayan Desa Kauman. Leandhesan mau nuwuhhake underan panliten kang gegayutan karo kesenian reyog kasebut. Bab kang dadi undering panliten, yaiku (1) kepriye gegambarane Desa Kauman, (2) carita mula bukane k esenian reyog, (3) kepriye wujud kesenian Reyog ing Desa Kauman jaman biyen lan saiki, (4) Kepriye tata laku kesenian Reyog ing Desa Kauman jaman biyen lan saiki, (5) Apa wae unsur Islam sajrone kesenian Reyog ing Desa Kauman. Adhedhasar underan panliten k asebut, bisa dimangerteni tujuwane panliten iki yaiku (1) Njlentrehake gegambarane Desa Kauman, (2) Njlentrehake mcarita mula bukane kesenian reyog ponorogo, (3) Njlentrehake wujud kesenian reyog ing Desa Kauman jaman biyen lan saiki biyen lan saiki, (4) Njlentrehake tata lakune kesenian reyog ing Desa Kauman jaman biyen lan saiki, (5) Njlentrehake owah - owahane kesenian reyog ing desa kauman jalaran pangaribawa ajaran islam (tintingan folklor) . Dene paedah saka panliten iki yaiku kaajab bisa dadi sumbangsi h kanggo piwulangan folklor lan kesenian dhaerah, kanggo nambah kawruh ngenani nilai budaya lan ajaran islam sajrone kesenian reyog ponorogo ing Desa Kauman, kanggo referensi panliten sabanjure kang nliti folklor lan kesenian dhaerah, bisa digunakake minan gka koleksi dokumentasi kesenian Reyog kanggo Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ponorogo. Kanggo nggayuh tujuwan panliten, panliti nggunakake maneka warna teori lan konsep. Kanggo nemtokake kesenian reyog ponorogo ing Desa Kauman digunakake teori folklor andharane Dananjaja. Kanggo ngandharake ngenani owah - owahane nggunake konsep owah - owahane kabudayan dening Koentjaraningrat. Dene kanggo ngudhari ngenani pangaribawane Islam sajrone kesenian reyog ing Desa Kauman digunakake teori Akulturasi dening J. Powel lan konsep ajaran Islam. Konsep makna simbolis Herusatoto kanggo nemtokake makna filosofis sajrone tata laku lan uba rampe ing tradhisi upacara sadurunge pentas Reyog. Panliten iki nggunakake ancangan deskriptif kualitatif komparatif . Teknik ngump ulake dhata kang digunakake yaiku observasi, wawancara, lan dhokumentasi. Tata carane ngolah lan nganalisis dhata yaiku nindakake transkrip dhata, nggolongake lan nyocogake dhata karo panliten, ngandharake dhata adhedhasar undering panliten, lan menehi dud utan saka asile panliten. Asile panliten iki diperang dadi papat adhedhasar undheran panliten. Kapisan gegmabrane Desa Kauman kang isine ngenani letak geografis, system pamarintahan, cacah pendhudhuk adhedhasar jinis kelamin, agama lan system pangupajiwa. Kaloro, carita ngenani raden batoro katong lan ki ageng kutu sarta carita prabu klana lan dewi songgolangit minangka carita mula bukane kesenian reyog ponorogo kang misuwur ing ponorogo mligine Desa Kauman. Katelu, wujud kesenian reyog ing Desa Kauman jama n biyen dipangaribawani dening agama hindu budha, dene wujud kesenian reyog ing Desa Kauman jaman saiki luwih islami. Kapapat, tata laku sajrone kesenian reyog ing Desa Kauman jaman biyen lan saiki ing perangan tata laku lan ubarampe padha kang mbedakake yaiku niyat, samubarang kang dituju lan dongane. Kalima, owah - owahane reyog ing Desa Kauman kang dijalari ajaran Islam ana ing paraga lan pamaragane, piranti kesenian kang digunakake, lan donga.</p> ANUGRAH PUTRI JUNIARTI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 HEGEMONI SAJRONE NOVEL SAPECAK BUMI SING KOBONG ANGGITANE HAZTINZAINA(TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20765 <p>Novel Sapecak Bumi Sing Kobong anggitane Haztin Zaina nyritakake ngenani perjuwangane bangsa Indonesia sing dijajah Walanda. Maneka warna konflik lan intrik tuwuh ing antarane paraga siji lan sij ine saengga njalari anane praktek hegemoni. Underane panliten iki yaiku (1) Kepriye sesambungan antarane paraga siji lan paraga liyane ; (2) Kepriye gegambarane konflik - konflik kang nuwuhake hegemoni ; lan (3) Kepriye wujude hegemoni sajrone novel Sapecak B umi Sing Kobong . Ancase panliten yaiku (1) Njlentrehake sesambungan antarane paraga siji lan paraga liyane ; (2) Njlentrehake gegambarane konflik - konflik ; (3) Njlentrehake wujude hegemoni sajrone novel Sapecak Bumi Sing Kobong . Paedahe panliten yaiku ngremb akake panliten sastra, nambahi kawruh tumrap pamaos , bahan ajar piwulang sastra, lan bisa didadekake bahan rujukan kanggo panliti sabanjure. Panliten iki kalebu panliten kualitatif sing nggunakake teori sosiologi sastra. M etodhe sing digunakake yaiku deskr iptif analitik , dhata arupa tetembungan, ukara lan wacana saka dhata sing arep diandharake. Sumber dhatane arupa novel Sapecak Bumi Sing Kobon g . Teknik pangumpulan dhata ng gunakake teknik kapustakan. Asile panliten bisa diperang dadi telu. Kapisan, ngandh arake ngenani sesambungan antarane paraga siji lan paraga liyane sing bisa diperang dadi enem yaiku sesambungan pacangan kekasih, sesambungan antarane wong bebojoan, sesambungan antarane ibu lan anak, sesambungan antarane republik lan masyarakat biyasa, se sambungan antarane republik lan antheke Landa, banjur kang pungkasan sesambungan antarane pamimpin lan antheke. Kaloro, ngandharake konflik - konflik kang ana sajrone crita sing diperang dadi lima yaiku, beda pamikira n , beda tujuwan, rebutan ganjaran, rebuta n kakuwasan, dendam, lan rebutan tresna. Katelu, ngandharake wujud hegemoni kang ana sajrone crita. Hegemoni kasebut yaiku hegemoni supaya manut marang sawijine prentah, hegemoni supaya manut marang sawijine pamikiran, lan hegemoni kanggo njlomprongake (bh s.Indonesia: menjebak). Tembung wigati: konflik, h egemoni, sosiologi sastra</p> DESITA DEWI INDRASWARI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 PENGEMBANGAN MEDHIA ANIMASI FLASH TUMRAP KAWASISAN NYEMAK CRITARAKYAT SISWA KELAS VII SMPN 2 WLINGI, BLITAR TAUN 2015/2016 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20767 <p>Kawasisan basa sajrone pendhidhikan kudu disinaoni, salah sijine kawasisan basa yaiku kawasisan nyemak. Kawasisan nyemak sajrone pasinaon basa Jawa ana ing materi nyemak crita rakyat kanggo kelas VII SMP. Ing SMPN 2 Wli ngi, Blitar pamulangan kawasisan nyemak crita rakyat butuh dikembangake. Adhedhasar angket kebutuhan siswa nuduhake asil rata - rata angket kebutuhan siswa saka 3 sampel 2,45 kagolong kurang njangkepi kompetensi, saengga dibutuhake pengembangan medhia pasina on. Medhia animasi flash minangka medhia kang trep karo karakteristik siswa sajrone analisis angket kebutuhan siswa. Underan panliten iki ana telu yaiku (1) k epriye p e ngembangan medhia animasi flash (2) k epriye asile uji coba kelayakan medhia animasi flash tumrap kawasisan nyemak crita rakyat ing kelas eksperimen (3) k epriye tanggapane siswa kelas VII SMPN 2 Wlingi, Blitar. Ancase panliten iki yaiku (1) ngandharake asil p e ngembangan medhia animasi flash , (2) ngandharake asil uji coba kelayakan medhia animas i flash tumrap kawasisan nyemak crita rakyat ing kelas eksperimen, (3) ngandharake tanggapane siswa kelas VII SMPN 2 Wlingi, Blitar. Panliten iki ditindakake kanggo ngasilake prodhuk yaiku medhia animasi flash, banjur diuji kelayakane. Langkah pengembangan medhia nggunakake konsep Sugiyono yaiku nganalisis kebutuhan siswa, nglumpukake dhata kanggo isi medhia, desain prod h uk, pangetrapan desain, validasi medhia , revisi medhia, uji coba prodhuk , revisi , lan prodhuksi. Populasi ing panliten iki siswa kelas VII SMPN 2 Wlingi, Blitar taun 2015/2016. Sampel kang nggunakake teknik sampling purposive ing panliten eksperimen iki ana telu yaiku kelas VII A kelas kontrol, kelas VII E kelas eksperimen, lan kelas VII I kelas uji instrumen. Ing proses pengembangan medhia, desain medhia kang wis ditrepake banjur divalidasi . Asil validasi medhia antuk 66,8% kagolong apik. Asil validasi materi antuk 83% kagolong apik banget. R eliabilitas instrumen ing kelas uji instrumen dinyatakake reliabe l antuk asil 0,425 , instrumen layak digunakake. Asil pasinaon pretes t - posttest siswa saka pangetungan t itung kelas eksperimen 5,19 &gt; t tabel (0,05, db=31) =2,04. Pambandhing biji pretes t - posttest kelas eksperimen lan kelas kontrol t itung = 2,11 &gt; t tabel =2,00. A sil biji afektif kelas eksperimen lan kontrol yaiku 90,62 % lan 83,33%. Pambeda antarane kelas eksperimen lan kelas kontrol yaiku t tes 2,11 &gt; t tabel 2,00. D hata asil pasinaon siswa kasebut nuduhake yen medhia layak digunakake. Tanggapan siswa tumrap panganggone medhia animasi flash apik. Asil angket respon siswa kelas VII I kelas uji instrumen antuk 79,78% kagolong apik. Asil angket respon siswa kelas VII E kelas eksperimen antuk 79,53% kagolong apik. Dadi bisa didudut yen panli ten iki nrima hipotesis pengembangan medhia animasi flash mangaribawani undhaking kawasisan nyemak crita rakyat. Kata Kunci : Pengembangan, Medhia Animasi Flash , Kawasisan Nyemak Crita Rakyat.</p> AYU SRI AMBARWATI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 PANGARIBAWANE MEDHIAVIDHEO ANIMASI TUMRAP KAWASISAN NULIS GURITANSISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SUKORAMETAUN PIWULANGAN2015-2016 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20768 <p>Siswa nindakake proses pasinaon lan ngembangake katrampilan basa kang diduweni, kayata katrampilan nulis. Salah sawijine yaiku nggunakake medhia vidheo animasi kanggo mulang supaya sisw a ora bosen, sarta bisa ngrembakake idhe lan nggampangake siswa jalaran medhia kasebut bisa dadi pathokan anggone nulis guritan. Adhedhasar andharan ing ndhuwur, mula underan panliten iki yaiku, (1) kepriye asile pasinaon nulis guritan tanpa nggunakake vid heo animasi tumrap siswa, (2) kepriye asile pasinaon nulis guritan nggunakake vidheo animasi tumrap siswa, (3) kepriye pangaribawane medhia vidheo animasi sajrone pasinaon nulis guritan kanggone siswa, (4) kepriye proses pasinaon nulis guritan nggunakake m edhia vidheo animasi, lan (5) kepriye respon siswa sajrone proses pasinaon nulis guritan nggunakake medhia vidheo animasi. Tujuwan panliten iki, yaiku (1) ngandharake undhake pasinaon nulis guritan tanpa nggunakake medhia vidheo animasi tumrap siswa, (2) n gandharake undhake pasinaon nulis guritan nggunakake medhia vidheo animasi tumrap siswa, (3) ngandharake pangaribawane medhia vidheo animasi sajrone pasinaon nulis guritan kanggone siswa, (4) ngandharake proses pasinaon nulis guritan nggunakake medhia vidh eo animasi, lan (5) ngandharake respon siswa sajrone pasinaon nulis guritan nggunakake medhia vidheo animasi. Paedah saka panliten iki, yaiku (1) kanggo siswa, bisa menehi motivasi lan nggampangake siswa sinau basa Jawa, (2) kanggo guru, bisa mbiyantu guru ngandharake pasinaon, (3) kanggo sekolah, bisa ngundhakake mutu lan kuwalitas sekolah lan pendhidhikan, lan (4) kanggo panliti, bisa nambah wawasan lan kawruh sarta bisa didadekake panliten sabanjure. Panliten iki nduweni konsep, yaiku medhia vidheo anima si, nulis, guritan. panliten iki nggunakake metodhe eksperimen Quisi Experimental Design kanthi disain panliten Control Pre - test - Post - test group design . Sampel kang digunakake yaiku kelas kontrol (VII - C) lan kelas eksperimen (VII - A). Panliten iki ditindaka ke dening panliti kaping pindho yaiku panliten 1 lan panliten 2. Adhedhasar panliten 1 lan 2 kang wis ditindakake kelas kontrol minangka kelas kang tanpa nggunakake medhia vidheo animasi ora ana pambeda kang signifikan nalika nindakake pre - test lan post - te st . Adhedhasar pangitungan t - signifikansi efektifitas pamulangan ing panliten 1 lan 2, panliten 1 nuduhake t itung = 0,91&lt; t tabel =1,692, dene efektitas pamulangan panliten 2, yaiku t itung = 1,683 &lt; t tabel =1,692. Adhedhasar asil panliten 1 lan 2 kasebut b isa dingerteni yen panliten kasebut ora signifikan. Panliten ing kelas eksperimen yaiku kelas kang nggunakake medhia vidheo animasi uga ditindakake kaping pindho yaiku panliten 1 lan panliten 2. Ana pambeda kang signifikan nalika nindakake pre - test lan pos t - test. Asil pangitungan t - signifikansi efektifitas pamulangan ing panliten 1 nuduhake t itung = 4,02 &gt;t tabel =1,692, dene efektitas pamulangan panliten 2, yaiku t itung = 7,35 &gt; &gt;t tabel =1,692. Asil panliten kang diitung nggunakake uji t ngasilake t itung = 2,42 &gt;1,997 t tabel (0,05 kanthi db = 34+34 - 2= 66) ing panliten 1 lan ing panliten 2 uji t ngasilake t itung = 2,82&gt; 1,997 t tabel (0,05 kanthi db = 34+34 - 2= 66). Mula bisa diweruhi yen H o ditolak lan H a ditampa ateges ana pambeda kang signifikan antarane kel as kontrol kang ora nggunakake medhia vidheo animasi lan kelas eksperimen kang nggunakake medhia vidheo animasi. Proses pasinaon nulis guritan nggunakake medhia vidheo animasi ana aktivitas guru lan siswa. Adhedhasar asil pengamatan kang ditindakake dening panliti ing panliten kapisan ing kelas kontrol lan kelas eksperimen kang nuduhake yen rata - rata bijine 83, tegese kagiyatan mau ditindakake kanthi apik. Asil pengamatan kang kapindho nuduhake yen rata - rata bijine 85, tegese kagiyatan mau ditindakake kanth i apik. Adhedhasar angket kang diwenehake dening guru marang siswa nuduhake yen ana respon kang positif kabukti saka presentase jawaban saka soal 85% siswa sarujuk banget yen nulis guritan nggunakake medhia vidheo animasi kuwi bab kang anyar, lan ana 15% s iswa kang uga sarujuk. 15% siswa sarujuk banget yen medhia kang dinggo nduweni paedah, ana 85% siswa kang sarujuk. Medhia vidheo animasi nduweni pangaribawa kang signifikan antarane kelas tanpa nggunakake medhia vidheo animasi (VII - C), lan kelas kang nggu nakake medhia vidheo animasi (VII - A). Tembung Wigati : vidheo animasi, kawasisan, nulis guritan,</p> UMMI MAHMUDAH ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 KOHESIKONJUNGTIFSAJRONERUBRIKKASARASANING KALAWARTI PANJEBAR SEMANGATEDHISIOKTOBER NGANTI DESEMBER TAUN 2015 https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20769 <p>Panganggone konjungsi sajrone rubrik kasarasan nduweni sesambungan karo proses pengembangan gagasan sajrone kagiyatan ngarang, mligine sajrone ngandharake ukara. Kamangka kanggo mujuda ke keserasian lan keterkaitan antarunsur basa supaya pesan kang ana ing njerone bisa dipahami dening pamaca, dibutuhake konjungsi . Underan panliten ana 2 yaiku kepriye wujude lan panganggone konjungsi antara ukara siji karo ukara liyane sajrone rubrik Kas arasan? Tujuwane yaiku ngandharake wujude lan panganggone konjungsi antar a ukara siji karo ukara liyane. Panliten iki nggunakake metodhe deskriptif kualitatif . Banjur tata cara nglumpukake dhata kanthi nggunakake metode simak kanthi maca sumber dhata lan ny athet dhata sing tinemu. Undhering panliten ngenani wujud lan panganggone konjungsi bakal nggunakake panemune Wedhawati, lkk (2006:609). Asile panliten sing kapisan yaiku wujud - wujude kohesi konjungtif kang awujud sesambu ngan aditif , kausal , kontrastif , la n temporal . Dene asile panliten sing kapindho bab panganggone konjungsi. P anganggone konjungsi aditif nggabungake tembung utawa gatra kang nduweni kalungguhan padha. P anganggone konjungsi kausal nyambungake sawijine sesambungan kang asipat sebab akibat. P a nganggone konjungsi kontrastif nggandheng rong gatra kang ngandharake sawijing kahanan kang kontras. P anganggone konjungsi temporal nyambungake sesambungan kang nduweni gegayutan karo wektu. Tembung wigati: Konjungsi, wujud lan panganggone konjungsi</p> RANI KUSUMA ASTUTI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 JEJODHOAN SAJRONE CERBUNGENTING ENTINGANGGITANE A. SOETARNO(TINTINGAN SOSIOLOGI-ANTROPOLOGI) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20770 <p>Crita sambung Enting Enting anggitane A. Soetarno narik kawigaten kanggo ditliti awit ngandhut bab - bab ngenani jejodhoan. Jejodhoan sajrone cerbung kasebut uga ora bisa uwal saka pa ngaribawane kulawarga lan kapitayan Jawa. Anane perangan kasebut nduduhake yen adat lan tradhisi Jawa tansah diugemi dening bebrayan Jawa. Prakara kasebut cocog yen ditliti kanthi tintingan sosio - antropologi. Panliten iki bakal dadi wangsulan saka underan panliten yaiku: kepriye struktur pamangune cerbung EE, kepriye wujude jejodhoan sajrone cerbung EE lan kasunyatan ing masyarakat, kepriye pangaribawane kulawarga tumrap jejodhoan sajrone cerbung EE lan kasunyatan ing masyarakat, kepriye pangaribawane kapit ayan Jawa tumrap jejodhoan sajrone cerbung EE lan kasunyatan ing masyarakat. Ancas panliten iki yaiku: ngandharake struktur pamangune cerbung EE, ngandharake wujude jejodhoan sajrone cerbung EE lan kasunyatan ing masyarakat, ngandharake pangaribawane kulaw arga tumrap jejodhoan sajrone cerbung EE lan kasunyatan ing masyarakat, ngandharake pangaribawane kapitayan Jawa tumrap jejodhoan sajrone cerbung EE lan kasunyatan ing masyarakat. Panliten iki kalebu panliten dheskriptif kualitatif. Sumber dhata kang digun akake arupa teks cerbung Enting Enting anggitane A.Soetarno lan cacahe 17 seri. Dhata kang digunakake arupa tembung, ukara arupa cecaturan utawa naratif kang nggambarake jejodhoan ing cerbung Enting Enting . Tata cara analisis dhata nggunakake metodhe herme neutika kanthi cara nglumpukake dhata, nglasifikasi dhata, nafsirake dhata kang wis diolehake kanthi andharan. Instrumen korpus dhata dadi srana kanggo nlumpukake dhata. Asile panliten iki yaiku, kang kapisan ngenani tema kang ana yaiku ngenani jejodhoan. Paraga kang nindakake lan mangaribawani jejodhoan yaiku Suntoro, Siska, Suranti, Darmono, Wong tuwane Suranti, Bu Mintro, Mbah Slamet lan Mbah Gonda. Wujud jejodhoan kang ana yaiku milih jodho, nyuwun pangestu, lamaran, nemtokake dina becik, persiapan acar a mantu, ijab kabul lan temu manten. Pangaribawane kulawarga tumrap jejodhoan yaiku nggolekake jodho, paring pangerten kanggo jejodhoan, paring pangestu kanggo jejodhoan. Pangaribawane kapitayan tumrap jejodhoan yaiku percaya marang dhukun lan percaya ilm u petungan. Tembung wigati : jejodhoan</p> ARUM FARA SINTUNI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 IMPLIKATUR PACATURAN LAN PALANGGARAN MAKSIM KERJASAMA SAJRONETETAKONAN ING GRUP SUMBANGSIH https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20772 <p>mplikatur pacaturan lan palanggaran maksim kerjasama sajrone tetakonan mujudake salah</p> <p>sawijine elmu pragmatik. Implikatur pacaturan lan palanggar an maksim kerjasama ana sajrone tindak pacaturan langsung utawa ora langsung, ananging uga ana sajrone Grup Sumbangsih. Adhedhasar andharan kasebut underane panliten yaiku: (1) Apa wae jinis implikatur pacaturan sajrone tetakonan ing Grup Sumbangsih, (2) A pa wae jinis palanggaran maksim kerjasama sajrone tetakonan ing Grup Sumbangsih. Jumbuh karo underane panliten kasebut, ancase panliten yaiku: (1) Ngandharake apa wae jinis implikatur pacaturan sajrone tetakonan ing Grup Sumbangsih, (2) Ngandharake apa wae jinis palanggaran maksim kerjasama sajrone tetakonan ing Grup Sumbangsih. Teori kang digunakake yaiku Teori Yule kang disengkuyung dening teorine Grice. Metodhe panliten iki nggunakake metodhe deskriptif kualitatif. Sumber dhata panliten iki yaiku pawon gan kang nindakake pacaturan ning Grup Sumbangsih lan dhata kang utama yaiku arupa ukara tetakonan ning Grup Sumbangsih kang kawawas miturut underane panliten. Dhata ing panliten iki dikumpulake kanthi metodhe nyimak, waca, cathet, lan pustaka. Ing babagan analisis data, panliti nggunakake metodhe deskriptif. Asile panliten sing wis ditindakake kanthi nggunakake Grup Sumbangsih tinemu anane jinis implikatur pacaturan lan jinis palanggaran maksim kerjasama sajrone tetakonan. Jinis implikatur pacaturan sin g tinemu yaiku implikatur pacaturan umum lan implikatur pacaturan mligi. Dene jinis implikatur pacaturan umum sing tinemu ing Grup Sumbangsih yaiku implikatur berskala lan implikatur clausal . Banjur implikatur pacaturan mligi sing ditemokake yaiku implikatur premis lan implikatur conclusion . Dene jinis palanggaran maksim kerjasama sing tinemu ing Grup Sumbagsih yaiku palanggaran maksim kualitas, kuantitas, relevansi lan cara. Tembung Wigati : Implikatur Pacaturan, Palanggaran Maksim Kerjasama, Tetakonan</p> MARETA WAHYUNI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 LORO-LORONING ATUNGGIL SAJRONE ANTOLOGI GEGURITANLINTANG INGLANGIT WENGI(NYURASA ASPEK FILOSOFIS LAN PANGGUNANE BASA) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20776 <p>Antologi geguritan Lintang Ing Langit Wengi kalebu sastra Jawa modern kang dianggit dening Ardini Pangastuti. Cacahe geguritan sajrone antologi ana 69 geguritan nggunakake basa Jawa Anyar. Antologi geguritan iki nggunakake tembung - temb ung kang dirakit dening pangripta kanthi premati. Geguritan sajrone antologi akeh kang ngrembug bebener, saengga nyurasa filosofis kang ndadekake penasarane pamaos. Pangripta uga nggunakake basa kang endah kanthi pilihan tembung lan ukara kang trep. Bab ma u ndadekake kawigatene pan ulis kanggo nliti antologi iki. Underane panliten, yaiku: (1) Kepriye aspek filosofise geguritan arupa loro - loroning atunggil?, (2) Kepriye panggunane basa kanggo medharake aspek filsafate panggurit?. Adhedhasar underane panliten kasebut ancase panliten, yaiku: (1) Njlentrehake aspek filosofise geguritan arupa loro - loroning atunggil, (2) Njlentrehake panggunane basa kanggo medharake aspek filsafate panggurit. Filsafat mujudake ilmu ngenani tresna kawicaksanan. Filsafat minangka il mu kearifan kang nanggepi samubarang kang ana ing panguripan (Endraswara, 2012:2). Miturut pamawase Endraswara ilmu filsafat nduweni telung aspek yaiku ontologi, epistemologi, lan aksiologi. Katelu aspek kasebut bakal digunakake kanggo nganalisis objek. Ka nggo nyengkuyung, panliten iki bakal nggoleki prinsip - prinsip panggunane basa kanthi pamarkan stilistik. Teori kang digunakake yaiku teorine Nurgiyantoro, kang ngandharake ilmu kang nyinaoni lelewane basa sawijine karya sastra (Nurgiyantoro, 2013:369). M etodhe panliten kanthi objek antologi geguritan Lintang Ing Langit Wengi iki nggunakake metode deskriptif kualitatif . Sumber dhata panliten yaiku geguritan filosofis kang cacahe ana 24 geguritan. Dhata kang utama yaiku arupa tembung lan frasa sajrone antol ogi geguritan Lintang Ing Langit Wengi. Dhata ing panliten iki diklumpukake kanthi teknik waca, cathet, lan kapustakan. Panliti nganalisis nggunakake metodhe analisis deskriptif kanthi pamarekan filosofis lan stilistik. Isi sajrone antologi geguritan Lint ang Ing Langit Wengi arupa kawicaksanan Jawa kang asipat loro - loroning atunggil. Ngenani reriptane Pengeran ing ndonya kaya dene, mati lan urip, Gusti lan manungsa, bungah lan susah, biyen lan saiki. Panggunane basa ana rong perangan yaiku, kapisan pamilih ing tembung kang ana sajrone panliten iki yaiku titi swara (purwakanthi guru swara lan purwakanthi guru lumaksita), titi tembung (tembung saroja), lan titi makna (dasanama). Kapindho, lelewane basa kang ana sajrone antologi geguritan LILW yaiku majas perso nifikasi lan pencitraan.</p> SITI FATHIMAH ULFA ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 PERJUWANGANE WANITASAJRONENOVELSANJA SANGUTREBELAANGGITANEPENI(TINTINGANFEMINISME) https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20778 <p>Novel Sanja Sangu Trebela anggitane Peni yaiku salah sawijine wujud karya sastra Jawa Modern. Novel Sanja Sngu Trebela nggambarake perjuwangane wanita Jawa kanggo nggayuh hak - hak kanthi adhil minangka wanita. Pramila novel Sanja Sangu T rebela angitane Peni kang bakal digunakake minangka objek panliten. Perjuwangane paraga utama wanita sajrone novel kasebut uga bakal diandharake dening panliten kanthi nggunakake tintingan feminisme. Underane panliten iki yaiku (1) kepriye citrane wanita J awa sajrone novel Sanja Sangu Trebela anggitane Peni; (2) kepriye wujud tumindak ora adhil sajrone novel Sanja Sangu Trebela anggitane Peni; (3) kepriye perjuwangan kang digambarake paraga utama wanita sajrone novel Sanja Sangu Trebela anggitane Peni. Sela ras karo underane panliten dimangerteni tujuwan saka panliten iki yaiku (1) ngandharake citrane wanita Jawa sajrone novel Sanja Sangu Trebela anggitane Peni; (2) ngandharake wujud tumindak ora adhil sajrone novel Sanja Sangu Trebela anggitane Peni; (3) nga ndharake perjuwangan kang digambarake paraga utama utama sajrone novel Sanja Sangu Trebela anggitane Peni. Panliten iki nduweni tujuwan kanggo mangerteni sawernane wujud tumindak ora adhil kang disandhang dening paraga utama wanita sajrone novel Sanja Sang u Trebela , sarta nemokake wujud perjuwangane paraga utama wanita. Metodhe kang digunakake sajrone panliten yaiku metodhe deskriptif kualitatif. Sumber dhatane panliten yaiku arupa novel Sanja Sangu Trebela . Dhatane panliten yaiku gegambaran panguripan wani ta Jawa kang arupa ukara sajrone novel Sanja Sangu Trebela . Tata cara nglumpukake dhata kasebut digunakake teknik kapustakan. Kanggo ngandharake lan njlentrehake dhata digunakake metodhe deskriptif analisis kanthi tintingan feminisme. Asile panliten iki di perang dhedhasar underane panliten. Sepisan, ngenani citrane wanita Jawa. Citrane wanita Jawa kang digambarake sajrone novel yaiku tradhisi jejodhoan, kurange pendhdhikan, wanita makarya, wanita kuwat, lan wanita kuwasa. Kapindho, yaiku ngenani tumindak di skriminasi tumrap wanita. Tumindak diskriminasi sajrone novel diperang dadi loro yaiku kekerasan lan penelantaran. Pungkasan, yaiku ngenani perjuwangane paraga utama. Perjuwangan paraga utama diperang dadi loro yaiku perjuwangan kanggo mungkasi dis krimina si lan perjuwangan dadi wanita intelektual.</p> RISSANDA YUNIDA MIHARGANDINI ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 SET PRABOT PAWON ADHEDHASAR MAKNA REFERENSIAL https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20779 <p>Set Prabot Pawon Adhedhasar Makna Referensial minangka panggolongan barang - barang ing pawon kang nduweni eneran. Panggolongan kasebut nduweni kalu ngguhan kang wigati tumrap panguripane manungsa. Set minagka pasinaon kanggo merang barang - barang adhedhasar jinis, sipat, lan panganggone. Perangan - perangan kasebut saka wilayahe teges sajrone ilmu semantik. Set kalebu sesambungan paradigmatik. Anane pa nggolongan kasebut bisa nggampangake manungsa kanggo mbedakake saha mangerteni piguna saka prabot pawon kang durung dingerteni sadurunge. Adhedhasar panliten ing ndhuwur, punjere panliten yaiku: 1) Apa wae golongan prabot pawon adhedhasar makna referensial, lan 2) Kepriye sesambungan paradigmatike. Dene tujuwane panliten iki yaiku, njlentrehake golongane prabot pawon adhedhasar makna referensial lan njlentrehake sesambungan paradigmatike. Panliten ngenani prabot pawon adhedhasar makna referensial iki nggunakake metodhe deskriptif kualitatif. Sumber dhata panliten iki yaiku arupa wawancara karo pawongan kang mangerteni prabot pawon. Dene teknik sing digunakake kanggo nglumpukake dhata yaiku teknik semak sing diperang dadi lima, yaiku sadhap, semak libat cakap, semak bebas cakap, rekam, lan teknik cathet saliyane iku uga nduweni sipat njlentrehake utawa ngandharake kanthi cara analisis merang lan nuduhake barang. Panliten iki ora mung njlentrehake jinise prabot pawon adhedhasar makna refrensial, anan ging uga nganalisis supaya luwih cetha anggone merang saha nyinaoni apa kang ditegesi makna referensial mligine ngenani barang, lan apa wae barang sing bisa digawe titikan kanggo ngandharake makna referensial Panliten ngenani prabot pawon adhedhasar makna referensial iki nduweni sipat deskriptif amarga ditindakake utawa diandharake adhedhasar fakta utawa wantah yaiku makna kang sabenere. Teori kang digunakake sajrone panliten iki yaiku perangan sak wilayah teges sajrone ilmu semantik kang diandharake Pateda lan makna kang langsung marang kasunyatan , kedadeyan, barang, tandha, ciri, lan sapanunggale. Makna referensial yaiku makna kang langsung tumuju marang tembung kang dikarepake, utawa maknane ana sesambungane kalawan kasunyatan lan wis disarujuki ing bebr ayan. Asile panliten sing sepisan yaiku golongane set prabot pawon iku apa wae lan kepriye sesambungan paradigmatike . Kamangka cacahe prabot pawon kasebut uga akeh, ana panliten iki panulis ngandharake saha nganalisis prabot pawon kurang luwih cacahe ana 75. Saka dhata - dhata kang wis diandharake mau banjur diperang adhedhasar jinis saha wujud, lan pangango saha bakale. Kabeh perangan mau dikarepake supaya panulis bisa gampang anggone analisis saha pamaca bakale ngerti kepriye kang dimaksud ana panliten iki mau. Tembung - tembung sing wigati: Set prabot pawon adhedhasar makna referensial, lan sesambungan paradigmatik.</p> ANDI SUSILO ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3 KABUTUHAN RASA AMAN PARAGA UTAMASAJRONE CERBUNGSRENGENGE TENGANGEANGGITANE SUHINDRIYO: TINTINGANPSIKOLOGI HUMANISTIK ABRAHAM MASLOW https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/baradha/article/view/20781 <p>Cerbung Srengenge Tengange anggitane Narko Budiman nyeritakake ngenani lakon paraga utama yaiku Anisa. Anisa kang nandhang utang piutange bojone. Anggone ngupaya pepenginane kanggo nyaur utang lan mar emake kabutuhan sajrone uripe kasebut, mula nuwuhake saperangan kang wigati sajrone dhiri pribadhine paraga utama. Adhedhasar lelandhesane panliten kasebut, underane panliten iki yaiku: 1) kepriye gegambarane kabutuhan rasa aman paraga, 2) kepriye proble m saka kabutuhan rasa aman paraga utama, lan 3) kepriye upayane nyukupi kabutuhan rasa aman paraga utama. Underane panliten ing antarane yaiku 1) ngandharake gegambarane kabutuhan rasa aman paraga utama, 2) ngandharake problem saka kabutuhan rasa aman para ga utama, lan 3) ngandharake upayane nyukupi kabutuhan rasa aman paraga utama. Saka sakabehe punjere panliten iki, cerbung Srengenge Tengange dianalisis nggunakake tintingan psiokologi humanistik teorine Abraham Maslow. Jinis panliten iki kalebu panliten deskriptif kualitatif. Sumber dhata yaiku arupa teks cerbung Srengenge Tengange anggitane Narko Budiman, dene dhata ing panliten iki yaiku tetembungan kang tinulis, ukara lan wacana kang ngandhut motif psikologis tumrap paraga utama. Teknik ngumpulake dhat a sajrone panliten yaiku kanthi studhi pustaka, sitem tandha, lan cathetan. Tata cara nganalisis dhata kaperang dadi: 1) tahap panjlentrehan dhata, 2) dhata diklasifikake miturut undera panliten, 3) interpretasi yaiku panliten nggunakake analisis isi, ngen ani isi crita. Paedahe panliten iki yaiku tumrap pamaca bisa nambah kawruh. Dene tumrap piwulangan sastra, mligine marang mahasiswa kaajab bisa migunani kanggo panliten sabanjure. Salaras karo underane panliten, asile panliten kaperang dadi telu yaiku kap isan ngenani gegambaran kabutuhan rasa aman paraga utama sajrone cerbung Srengenge Tengange yaiku 1) kabutuhan rasa aman saka utang, 2) kabutuhan rasa aman saka tagihan bank, lan 3) kabutuhan rasa aman saka tagihan koprasi. Problem kang tuwuh saka kabutuha n rasa aman diperang dadi pitu yaiku 1) rasa wedi, 2) rasa kuwatir, 3) rasa trauma, 4) pikiran mbruwet, 5) sarwa salah, 6) rikuh, 7) ati judheg. Problem kang onjo sajrone cerbung Srengenge Tengange yaiku problem rasa wedi. Pungkasan upaya mungkasi problem saka kabutuhan rasa aman 1) gelem nampa pamawase liyan, 2) nyilih dhuwit lan 3) dadi penyanyi. Tembung wigati : Psikologi humanistik, Kabutuhan rasa aman.</p> EDI SUSANTO ##submission.copyrightStatement## 2017-07-25 2017-07-25 3 3