Anggota Dewan Redaksi:

Aries Dwi Indriyanti, S.Kom., M.Kom.

Ardhini Warih Utami, S.Kom. M.Kom.

Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom.

I Kadek Dwi Nuryana, S.T., M.Kom.

Rahadian Bisma, S.Kom., M.Kom.

Dedy Rahman Prehanto, S.Kom., M.Kom.

Dwi Fatrianto Suyatno, S.Kom., M.Kom.

Bonda Sisephaputra, S,Kom., M.Kom.

Sekretariat:

Ghea Sekar Palupi, S.Kom., M.I.M.