PANGARIBAWANE MEDHIAVIDHEO ANIMASI TUMRAP KAWASISAN NULIS GURITANSISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SUKORAMETAUN PIWULANGAN2015-2016

Main Article Content

UMMI MAHMUDAH

Abstract

Siswa nindakake proses pasinaon lan ngembangake katrampilan basa kang diduweni, kayata katrampilan nulis. Salah sawijine yaiku nggunakake medhia vidheo animasi kanggo mulang supaya sisw a ora bosen, sarta bisa ngrembakake idhe lan nggampangake siswa jalaran medhia kasebut bisa dadi pathokan anggone nulis guritan. Adhedhasar andharan ing ndhuwur, mula underan panliten iki yaiku, (1) kepriye asile pasinaon nulis guritan tanpa nggunakake vid heo animasi tumrap siswa, (2) kepriye asile pasinaon nulis guritan nggunakake vidheo animasi tumrap siswa, (3) kepriye pangaribawane medhia vidheo animasi sajrone pasinaon nulis guritan kanggone siswa, (4) kepriye proses pasinaon nulis guritan nggunakake m edhia vidheo animasi, lan (5) kepriye respon siswa sajrone proses pasinaon nulis guritan nggunakake medhia vidheo animasi. Tujuwan panliten iki, yaiku (1) ngandharake undhake pasinaon nulis guritan tanpa nggunakake medhia vidheo animasi tumrap siswa, (2) n gandharake undhake pasinaon nulis guritan nggunakake medhia vidheo animasi tumrap siswa, (3) ngandharake pangaribawane medhia vidheo animasi sajrone pasinaon nulis guritan kanggone siswa, (4) ngandharake proses pasinaon nulis guritan nggunakake medhia vidh eo animasi, lan (5) ngandharake respon siswa sajrone pasinaon nulis guritan nggunakake medhia vidheo animasi. Paedah saka panliten iki, yaiku (1) kanggo siswa, bisa menehi motivasi lan nggampangake siswa sinau basa Jawa, (2) kanggo guru, bisa mbiyantu guru ngandharake pasinaon, (3) kanggo sekolah, bisa ngundhakake mutu lan kuwalitas sekolah lan pendhidhikan, lan (4) kanggo panliti, bisa nambah wawasan lan kawruh sarta bisa didadekake panliten sabanjure. Panliten iki nduweni konsep, yaiku medhia vidheo anima si, nulis, guritan. panliten iki nggunakake metodhe eksperimen Quisi Experimental Design kanthi disain panliten Control Pre - test - Post - test group design . Sampel kang digunakake yaiku kelas kontrol (VII - C) lan kelas eksperimen (VII - A). Panliten iki ditindaka ke dening panliti kaping pindho yaiku panliten 1 lan panliten 2. Adhedhasar panliten 1 lan 2 kang wis ditindakake kelas kontrol minangka kelas kang tanpa nggunakake medhia vidheo animasi ora ana pambeda kang signifikan nalika nindakake pre - test lan post - te st . Adhedhasar pangitungan t - signifikansi efektifitas pamulangan ing panliten 1 lan 2, panliten 1 nuduhake t itung = 0,91< t tabel =1,692, dene efektitas pamulangan panliten 2, yaiku t itung = 1,683 < t tabel =1,692. Adhedhasar asil panliten 1 lan 2 kasebut b isa dingerteni yen panliten kasebut ora signifikan. Panliten ing kelas eksperimen yaiku kelas kang nggunakake medhia vidheo animasi uga ditindakake kaping pindho yaiku panliten 1 lan panliten 2. Ana pambeda kang signifikan nalika nindakake pre - test lan pos t - test. Asil pangitungan t - signifikansi efektifitas pamulangan ing panliten 1 nuduhake t itung = 4,02 >t tabel =1,692, dene efektitas pamulangan panliten 2, yaiku t itung = 7,35 > >t tabel =1,692. Asil panliten kang diitung nggunakake uji t ngasilake t itung = 2,42 >1,997 t tabel (0,05 kanthi db = 34+34 - 2= 66) ing panliten 1 lan ing panliten 2 uji t ngasilake t itung = 2,82> 1,997 t tabel (0,05 kanthi db = 34+34 - 2= 66). Mula bisa diweruhi yen H o ditolak lan H a ditampa ateges ana pambeda kang signifikan antarane kel as kontrol kang ora nggunakake medhia vidheo animasi lan kelas eksperimen kang nggunakake medhia vidheo animasi. Proses pasinaon nulis guritan nggunakake medhia vidheo animasi ana aktivitas guru lan siswa. Adhedhasar asil pengamatan kang ditindakake dening panliti ing panliten kapisan ing kelas kontrol lan kelas eksperimen kang nuduhake yen rata - rata bijine 83, tegese kagiyatan mau ditindakake kanthi apik. Asil pengamatan kang kapindho nuduhake yen rata - rata bijine 85, tegese kagiyatan mau ditindakake kanth i apik. Adhedhasar angket kang diwenehake dening guru marang siswa nuduhake yen ana respon kang positif kabukti saka presentase jawaban saka soal 85% siswa sarujuk banget yen nulis guritan nggunakake medhia vidheo animasi kuwi bab kang anyar, lan ana 15% s iswa kang uga sarujuk. 15% siswa sarujuk banget yen medhia kang dinggo nduweni paedah, ana 85% siswa kang sarujuk. Medhia vidheo animasi nduweni pangaribawa kang signifikan antarane kelas tanpa nggunakake medhia vidheo animasi (VII - C), lan kelas kang nggu nakake medhia vidheo animasi (VII - A). Tembung Wigati : vidheo animasi, kawasisan, nulis guritan,

Article Details

How to Cite
MAHMUDAH, U. (2017). PANGARIBAWANE MEDHIAVIDHEO ANIMASI TUMRAP KAWASISAN NULIS GURITANSISWA KELAS VII SMP NEGERI 1 SUKORAMETAUN PIWULANGAN2015-2016. JOB (Jurnal Online Baradha), 3(3). https://doi.org/10.26740/job.v3n3.p%p
Section
Articles