PIWULANG MORAL SAJRONE CARIYOSIPUN PAMBALANG TAMAKANGGITANE SUYITNA MARTAATMAJA(TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA)

Main Article Content

DWI RATNANINGSIH

Abstract

Abstrak Cariyosipun Pambalang Tamak (CPT) yaiku sawijine kasusastran kang kalebu kasusastran Jawa klasik. Kasusastran CPT diripta dening Raden Suyitna Martaatmaja lan dicap Bale Pustaka dhek taun 1921. Kasusastran CPT dumadi saka 16 (nem belas) perangan irah-irahan lan katulis nggunakake aksara Jawa. Panliten kanthi objek kasusastran CPT narik kawigaten amarga akeh piwulang moral kang diwedhar saka paraga lan pamaragane. Adhedhasar andharan ing ndhuwur, undere panliten iki yaiku 1) kepriye gegambaran masyarakat sajrone CPT?; 2) kepriye piwulang moral kang kinandhut sajrone CPT; 3) apa wae piwulang moral kang kena kanggo patuladhan sajrone CPT?. Tujuwan panliten iki yaiku 1) njlentrehake gegambaran masyarakat sajrone CPT; 2) njlentrehake piwulang moral kang kinandhut sajrone CPT; 3) njlentrehake piwulang moral kang kena kanggo patuladhan sajrone CPT. Panliten iki kalebu jinise panliten kualitatif kanthi nggunakake tintingan sosiologi sastra mligine sosiologi karya sastra kang diandharake dening Wellek lan Warren. Metodhe kang digunakake yaiku metodhe dheskriptif. Sumber dhata sajrone panliten iki yaiku kasusastran CPT anggitane Suyitna Martaatmadja, dene dhatane yaiku sekabehane tembung lan wacana sajrone CPT. Carane nglumpukake dhata nggunakake teknik pustaka lan transliterasi. Instrumen kartu dhata dadi sarana kanggo nglumpukake dhata. Asile panliten iki nuduhake gegambaran masyarakat sajrone CPT lan piwulang moral. Gegambaran masyarakat sajrone CPT diperang dadi loro yaiku 1) golongan masyarakat sajrone CPT lan 2) religiusitas masyarakat sajrone CPT. Golongan masyarakat sajrone CPT ing antarane 1) golongan wong priyayi lan 2) golongan wong cilik, dene religiusitas masyarakat sajrone CPT yaiku slametan. Piwulang morale ana 20, yaiku 1) wicaksana; 2) seneng nulung; 3) menehi pitutur kang becik; 4) taberi; 5) ngajeni liyan; 6) setya lan tanggungjawab; 7) netepi janji; 8) amanah; 9) julig; 10) nyebal kasusilan; 11) seneng ngapusi lan gampang diapusi;12) mblenjani janji;13) ngebreh utawa boros; 14) srei; 15) mutung; 16) umuk; 17) nyolongan; 18) ora ngreti subasita; 19) sujana; 20) dhendham. Piwulang moral kasebut bisa diperang dadi loro yaiku 1) moral kang kena kanggo patuladhan lan 2) moral kang ora kena kanggo patuladhan. Tembung wigati : piwulang moral, kasusastran Jawa klasik. Abstrak Cariyosipun Pambalang Tamak (CPT) merupakan karya sastra yang tergolong karya sastra pada periode Jawa klasik. Karya sastra CPT dikarang oleh Raden Suyitna Martaatmadja dan diterbitkan penerbit Balai Pustaka pada tahun 1921. Karya sastra CPT terdiri atas 16 (enam belas) sub-judul dan dicetak menggunakan aksara Jawa. Penelitian dengan karya sastra CPT menari untuk diteliti karena banyak ajaran moral yang digambarkan oleh tokoh-tokohnya. Berdasarkan penjelasan di atas, rumusan masalah dalam penelitian iki yaitu 1) bagaimana keadaan masyarakat di dalam CPT; 2) bagaimana ajaran moral yang terkandung dalam CPT?; 3) apa saja ajaran moral yang bisa dicontoh di dalam CPT?. Tujuan penelitian ini yaitu 1) menjelaskan keadaan masyarakat di dalam CPT; 2) menjelaskan ajaran moral yang terkandung dalam CPT; 3) menjelaskan ajaran moral yang bisa dicontoh di dalam CPT. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian sosiologi sastra khususnya sosiologi karya sastra yang dijelaskan oleh Wellek lan Warren. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu karya sastra CPT karangan Raden Suyitna Martaatmaja, sedangkang datanya yaitu kata dan wacana yang terdapat dalam CPT. Teknik pustaka dan transliterasi sebagai teknik untuk mengumpulkan data dan Instrument kartu dhata untuk membantu mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan keadaan masyarakat dan ajaran moral yang terkadung dalam CPT. Keadaan masyarakat dalam CPT bisa dibagi dua yaitu 1) golongan masyarakat dalam CPT dan 2) tradisi masyarakat dalam CPT. Golongan masyarakat dalam CPT antara lain 1) golongan priyayi dan 2) golongan wong cilik , sedangkan tradisi mayarakat dalam CPT yaitu selamatan. Ajaran moral tersebut ada 20 yaitu 1) bicaksana; 2) suka menolong; 3) memberi nasehat yang baik; 4) hemat; 5) menghargai orang lain; 6) setia dan tanggungjawab; 7) menepati janji; 8) amanah; 9) licik; (10) melanggar tindakan susila; 11) senang membohongi dan mudah dibohongi; 12) ingkar janji; 13) boros; 14) iri; 15) putus asa; 16) 1 sombong; 17) suka mencuri; 18) tidak mengerti sopan-santun; (19) berburuk sangka; 20) dendam. Ajaran moral tersebut bisa dibagi dua yaitu 1) moral yang patut dicontoh dan 2) moral yang tidak patut dicontoh. Kata Kunci: ajaran moral, kesusastraan Jawa klasik.

Article Details

How to Cite
RATNANINGSIH, D. (2017). PIWULANG MORAL SAJRONE CARIYOSIPUN PAMBALANG TAMAKANGGITANE SUYITNA MARTAATMAJA(TINTINGAN SOSIOLOGI SASTRA). JOB (Jurnal Online Baradha), 3(3). https://doi.org/10.26740/job.v3n3.p%p
Section
Articles