Basa Humor Sajrone Kaos Cak Cuk Surabaya (Tintingan Pragmatik)1BASA HUMOR SAJRONE KAOS CAK CUK SURABAYA(Tintingan Pragmatik)

Main Article Content

PUTRI NOVITA SARI

Abstract

Basa humor sajrone kaos Cak Cuk Surabaya kalebu sawijining panliten kang nggunakake kajian pragmatik. Kaos bisa dadi sawijining medhia kanggo ngandharake pesan kang asipat kritik kaya d ene awujud sindiran marang pamarentah bab lokalisasi dolly, korupsi, lan saperangan organisasi Nasional . Panliten iki nggunakake panliten dheskriptif . Dhata sajrone panliten iki arupa wacana kaos Cak Cuk kang ngandhut unsur humor. Cara ngumpulake dhata ing panliten iki yaiku kanthi nggunakake metodhe nyemak, sawise kuwi kanthi cara nyatet. Dhata sing wis dikumpulake banjur diperang maneh dadi rumusan masalah, sawise kuwi dianalisis . Adhedasar andharan asile panliten ngenani basa humor kaos Cak Cuk Surabaya bisa kadudhut: (1) unsur pambangun humor adhedasar aspek kabasan diperang dadi telu yaiku aspek fonologis, aspek morfologis, lan aspek semantik , (2) penyimpangan prinsip kesopanan tumrap basa humor kaos Cak Cuk Surabaya kaperang dadi penyimpangan maksim ke bijaksanaan , penyimpangan maksim kemurahan , penyimpangan maksim penerimaan , penyimpangan maksim kerendahan hati , penyimpangan maksim kecocokan , penyimpangan maksim kesimpatian , lan (3) fungsi humor kaos Cak Cuk Surabaya kang kaperang dadi fungsi komunikat if , fungsi hiburan, fungsi kritik sosial, fungsi kreatif, fungsi eufimisme, lan fungsi estetis. Tembung wigati: basa, humor, kaos Cak Cuk

Article Details

How to Cite
NOVITA SARI, P. (2017). Basa Humor Sajrone Kaos Cak Cuk Surabaya (Tintingan Pragmatik)1BASA HUMOR SAJRONE KAOS CAK CUK SURABAYA(Tintingan Pragmatik). JOB (Jurnal Online Baradha), 3(3). https://doi.org/10.26740/job.v3n3.p%p
Section
Articles